Fiscale controle

Over welke periode u nog gecontroleerd kan worden door de fiscus, hoe is het verloop van een fiscale controle, hoe wordt deze beëindigd, wat zijn uw rechten, maar ook uw plichten, u leest het in het volgende artikel…..

Termijn

De normale onderzoekstermijn om het bedrag van uw inkomsten na te gaan, is drie jaar. In de personenbelasting begint die termijn te lopen op 1 januari van het aanslagjaar. Voor het inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015 begint de driejarige verjaringstermijn dus te lopen op 1 januari 2015 en eindigt ze op 31 december 2017. Voor vennootschappen begint de termijn van drie jaar te lopen op het einde van het boekjaar. Als een vennootschap zijn boekjaar afsloot op 30 juni 2014, loopt de verjaringstermijn af op 30 juni 2017.

Bij een inbreuk op de wettelijke of reglementaire maatregelen inzake belastingen die gebeurde met frauduleuze intentie of met de bedoeling te schaden, kan de termijn verlengd worden tot 7 jaar. Om een onderzoek te voeren, moet de controleur op voorhand schriftelijk en gedetailleerd laten weten welke aanwijzingen van fraude hij tegen u heeft verzameld.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, wordt de termijn verlengd.

 

Verloop van een fiscale controle

Een fiscale controle verloopt als volgt:

 • De controle ter plaatse wordt door de controleur aangekondigd met een bericht. Toch kunnen onaangekondigde controles worden uitgevoerd om bepaalde feiten vast te stellen.
 • De controle vindt in principe plaats in uw beroepslokalen, aangezien u niet verplicht bent u te verplaatsen. Het staat u steeds vrij om in overleg met de controleur een andere plaats, datum of tijdstip te bepalen
 • Bij de controle heeft u het recht om een identificatiebewijs van de controleur te vragen.
 • Een correcte controle vereist een gesprekspartner die de nodige inlichtingen kan verstrekken of die toegang tot de beroepslokalen kan verlenen. Daarom is uw aanwezigheid wenselijk, maar kunt u zich ook laten bijstaan (door een fiscaal raadgever en/of een boekhouder). Het is ook mogelijk u te laten vertegenwoordigen (door een volmachthouder).

Beëindiging van de fiscale controle

Naargelang de situatie kan een fiscale controle op de volgende manieren gebeuren:

 • Als de controle ter plaatse gebeurt, wordt er een verificatieverslag opgemaakt. Als er onregelmatigheden werden vastgesteld, kan u een akkoord worden voorgesteld, dat u eventueel kunt aanvaarden. Als u dat niet doet, dan ontvangt u in elk ander geval een bericht van wijziging dat de gegevens wijzigt die in uw aangifte werden vermeld.
 • Als u een verzoek om inlichtingen ontving en de controleur oordeelt dat uw antwoord volstaat, dan blijft de verificatie zonder gevolg. Als uw antwoord niet volstaat, ontvangt u een bericht van wijziging.
 • Als de aanslag ambtshalve gebeurt (aangifte niet, laattijdig, of onjuist ingevuld, of als u nalaat om te antwoorden), dan ontvangt u een kennisgeving van aanslag van ambtswege. Daarop kunt u uw opmerkingen laten gelden.

Uw rechten
Als belastingplichtige worden u bepaalde rechten gegarandeerd:

 • recht op duidelijke, nauwkeurige en gepaste informatie
 • recht een onpartijdige controle die objectief en binnen het wettelijke kader wordt uitgeoefend
 • recht op een controle die beantwoordt aan het nagestreefde doel en u geen overdreven last bezorgt
 • recht op het naleven van de door u gesloten akkoorden. De controleur mag niet terugkomen op akkoorden over feiten uit voorbije jaren . Hij mag dat wel doen voor de komende jaren, op voorwaarde dat hij u vooraf inlicht
 • recht op het naleven van het beroepsgeheim. Als u door uw beroep uw beroepsgeheim doet gelden, kan de controleur u niet dwingen gegevens over uw klanten mee te delen. U kunt zich evenwel niet beroepen op het beroepsgeheim om te ontsnappen aan een controle die betrekking heeft op uw eigen fiscale toestand.
 • recht om ter plaatse een administratief document te raadplegen, hierover uitleg te krijgen en er een kopie van te krijgen, als er geen uitzonderingen van toepassing zijn
 • recht om te worden gehoord

Uw plichten
Bij een fiscale controle moet u:

 • antwoorden op de verzoeken om inlichtingen van de controleur over uw beroepsinkomsten en -activiteiten
 • de boeken en bescheiden voorleggen
 • toegang verlenen tot uw beroepslokalen