1

Corona: tijdelijke werkloosheid – scenario’s

Je kan onderstaand schema, opgesteld door SD Worx, gebruiken om te weten welk type tijdelijke werkloosheid je kan inroepen.

Link website SD Worx
Kan ik als zelfstandige een beroep doen op mijn verzekering gewaarborgd inkomen/wat met het ziekenfonds indien ik zelf ziek word?

Verzekering gewaarborgd inkomen

Heb je een verzekering gewaarborgd loon afgesloten en ben je arbeidsongeschikt door de medische gevolgen van een coronabesmetting, dan heb je recht op gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden van je verzekering. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt in principe niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine wordt geplaatst – dus zonder ziek te zijn – kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is namelijk verzekerd.

Word je gehospitaliseerd als gevolg van een coronavirusinfectie, dan komt jouw hospitalisatieverzekering tussen in de medische kosten voor de opname.

 

Ziekenfonds

Als je ziek wordt door het coronavirus en je blijft minstens acht dagen arbeidsongeschikt, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds.

Je moet onmiddellijk aan je huisarts vragen om het specifiek getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te vullen, anders heb je geen recht op uitkeringen. Hij kan dat downloaden van de website van je ziekenfonds.

Voorbeeld: Je bent gedurende 10 dagen arbeidsongeschikt en je laat het getuigschrift maar op de vierde dag ondertekenen door je arts: je zal geen aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als je het getuigschrift laat ondertekenen op de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid, dan kan je wel aanspraak maken op een uitkering voor de periode van 10 dagen (met uitzondering van de zondagen).

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Kan ik aanspraak maken op de Corona hinderpremie?

Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie.

Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4.000 euro, ook al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis.

Moet je enkel verplicht sluiten in het weekend, dan heb je recht op 2.000 euro.

Deze maatregelen zijn afgekondigd tot en met 5 april. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een premie van 4.000 euro, ook voor elke bijkomende exploitatiezetel met minstens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-ingeschreven tewerkstelling. En als je daarna jouw zaak nog moeten gesloten houden , komt er een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Indien een onderneming met een volledige verplichte sluiting meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Moet je enkel verplicht sluiten in het weekend, dan heb je recht op 2.000 euro en als je daarna je zaak nog langer moet sluiten, krijg je een vergoeding van 160 euro per bijkomende sluitingsdag.

Op www.vlaio.be/corona vind je trouwens ook andere steunmaatregelen waarop je eventueel een beroep kan doen zoals uitstel/vrijstelling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, …

De maatregelen evolueren mee naarmate de federale en Vlaamse regering nieuwe beslissingen nemen.

Heb je vragen i.v.m. uw persoonlijke situatie bekijk dan eerst op deze website.

Deze week (wij zijn nu 23/03/2020) komt (normaal gezien) de webtool voor de Hinderpremie online (ze is nog steeds in volle ontwikkeling).

Dat betekent dat, wanneer hun tool online komt, er opnieuw een massa vragen zullen komen van zelfstandigen die deze premie willen aanvragen.

Wijzelf zullen trachten hiervoor een stappenplan voor u, als klant, op te maken.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Het Coronavirus en je reisverzekering: dit moet je weten

Sommige verzekeraars dekken het Coronavirus, andere niet … Meer info op deze website.

 

(Bron: Verzekeringen.be)
Tegemoetkoming zelfstandigen Coronavirus: overbruggingsrecht

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen.

 

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen.

“Stand van zaken 19 maart 2020:
Op 19 maart 2020 heeft de Kamer de wettekst goedgekeurd waar bij dit overbruggingsrecht werd versoepeld en uitgebreid in het kader van de Coronacrisis. Deze wet zal in werking treden vanaf 1 maart 2020.”

 

Wie komt in aanmerking

 • De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.
  Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Voorbeelden: Dus ook de handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten werken (kapperszaken) kunnen de volledige financiële uitkering genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
 • De andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn.
  Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen.
  (bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt.
 • Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen hebben recht op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand.

Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

 

Geen recht op deze uitkering

Wanneer je als zelfstandige tijdens de maand maart of april 2020 recht hebt op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verlies je het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.

 

Omvang steun

De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.

 

Aanvraagprocedure

De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sites van je sociale verzekeringsfonds. Je kan dit document dan per mail terugbezorgen aan hen.

Er moet niet worden nagegaan of de zelfstandige recht opent op werkloosheidsuitkeringen. Er moet dus geen attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden opgevraagd.

Het recht wordt toegekend indien je als zelfstandige al in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht.

 

Andere situaties

Het overbruggingsrecht kan je bekomen in verschillende situaties:

Collectieve schuldenregeling

Wie binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling zij, zelfstandige activiteit heeft stopgezet, kan eveneens een beroep doen op het overbruggingsrecht. De periode van drie jaar start op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal dat je bent gestopt.

Voor meer info zie website RSVZ

 

Economische moeilijkheden

Wie door economische moeilijkheden zijn activiteit officieel moet stopzetten, kan in bepaalde gevallen een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Voor meer informatie zie website RSVZ

 

Faillissement

Wie zijn activiteit gedwongen moet stopzetten door een persoonlijk faillissement of door het faillissement van je vennootschap kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Als je in deze vennootschap zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot was, dan moet je kunnen aantonen dat je die functie nog uitoefende op het moment van het faillissement.

Voor meer info zie website RSVZ

 

Gedwongen onderbreking

Wanneer je door externe omstandigheden minstens één kalendermaand lang of definitief je activiteit moet stopzetten, kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. Het moet dan gaan over:

 • een brand;
 • een natuurramp (overstroming, aardbeving);
 • een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting;
 • een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep;
 • een gebeurtenis met economische impact.

Voor meer info zie website RSZV

 

Contact

Je kan met vragen over de maatregelen voor zelfstandigen ingevolge het coronavirus terecht bij RSVZ op het gratis telefoonnummer 0800 12 018.

Deze dienst is bereikbaar op elke werkdag van 8 uur tot 20 uur.

Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België
T 0800 12 018
www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

(Bron: Vlaio)
Belangrijke maatregelen van verzekeraars voor bedrijven m.b.t. Corona

In dit artikel lijsten wij een aantal belangrijke maatregelen van verzekeraars voor bedrijven op met betrekking tot Corona.


1. Arbeidsongevallen

Gratis uitbreiding telewerk

U voorziet een schriftelijk document (te bekomen via uw sociaal secretariaat) dat de werknemer toestaat om telewerk te verrichten, dit vermeldt ook de plaats waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd, evenals het uurrooster.
Indien dit niet wordt vermeld, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld.

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval op de arbeidsplaats moeten 4 elementen bewezen zijn:

 1. een arbeidsrelatie die onder toepassing van de AO-wet valt
 2. een ongeval
 3. een letsel
 4. het ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Ook voor de ongevallen thuis gelden de vier hiervoor opgesomde voorwaarden. Vooral de 4e voorwaarde is van belang: het ongeval moet gebeurd zijn op het moment dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren is, en moet verband houden met de professionele risico’s van het werk of de arbeidsomgeving.

Zo heeft een thuiswerker bijvoorbeeld een arbeidsongeval wanneer hij:

 • tijdens het werk een verdieping lager naar de wc gaat en hierbij van de trap valt;
 • aan zijn bureau gaat zitten om te werken en hierbij van zijn bureaustoel schuift;
 • zich tijdens een pauze of de lunchpauze verbrandt aan heet water om koffie of thee te maken.

Daarentegen is een ongeval geen arbeidsongeval wanneer de thuiswerker:

 • van de trap valt op weg naar de voordeur om privépost in ontvangst te nemen;
 • zich bezeert bij het schoonmaken of het verzorgen van dieren;
 • op zijn dak klimt.

Thuiswerkers zijn ook verzekerd wanneer ze zich tijdens hun lunchpauze verplaatsen om eten te gaan kopen of ergens te gaan eten. Bovendien zijn ze ook verzekerd wanneer ze zich verplaatsen om kinderen naar en van opvang of school te vervoeren.
De uitbreiding telewerk/thuiswerk wordt door alle verzekeraars toegestaan zonder dat een voorafgaande melding nodig is.


Gratis uitbreiding thuislevering

Veel bedrijven zullen in deze uitzonderlijke periode trachten hun bedrijfsverlies te beperken door producten aan huis te leveren.
Voor deze bedrijven kan het contract arbeidsongevallen gratis uitgebreid worden met deze activiteit, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.

 

Is er tussenkomst bij een arbeidsongeval voor activiteiten die werknemers nu uitvoeren om de normale werking van het bedrijf te waarborgen ?

Naast de gratis uitbreiding voor thuislevering kan de verzekeraar alle activiteiten verzekeren die werknemers uitvoeren om de normale werking van het bedrijf te waarborgen (bv. rekken aanvullen, thuisleveringen klaarmaken, schoonmaak) gedurende de periode dat de overheidsmaatregelen van kracht zijn. De tijdelijke wijziging van activiteiten is verzekerd zonder bij-premie, maar kan best voorafgaand aan de verzekeraar gemeld worden.

 

Is er tussenkomst bij een arbeidsongeval in de periode van technische werkloosheid van een werknemer?

Als het personeel technisch werkloos is door het Coronavirus, zal de verzekeraar arbeidsongevallen verzekeren die het gevolg zijn van het occasioneel uitvoeren van taken in opdracht van de werkgever (bv. bederfbare goederen opruimen, vuilbakken buitenzetten, …).

 

Ziekte door Coronabesmetting is geen arbeidsongeval

 

2. Beroepsaansprakelijkheid medische beroepen: Ondersteuning medisch personeel

 • De verzekeraars breiden zonder bijpremie, de waarborg beroepsaansprakelijkheid in de polis BA Medische en Paramedische beroepen uit voor artsen en verpleegkundigen die in de ziekenhuizen de artsen op intensieve zorgen en interne geneeskunde bijstaan om de corona-epidemie te bestrijden. De uitbreiding geldt zolang de epidemie duurt.​​​​
 • Voor het medisch en paramedisch personeel (bezoldigd of zelfstandig) dat hulp verleent in het kader van zijn beroepsactiviteiten worden de dekkingen van de verzekeringen BA Uitbating en BA Beroep uitgebreid tot beroepsmatig hulp verlenen aan de patiënten.

 

3. Auto – vloten

Als een voertuig niet kan worden gekeurd in de komende weken, mag er wettelijk niet meer mee gereden worden. Gebeurt dat toch, wat wij ten strengste afraden, dan is dat op eigen risico.
Bij een schadegeval passen de meeste verzekeraars het in de minimumvoorwaarden voorziene verhaalsrecht bij het ontbreken van een geldig schouwingsbewijs, niet toe.
De Vlaamse Overheid kondigt voor auto’s met een verlopen keuringsbewijs een overgangsmaatregel aan die later wordt bekendgemaakt.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft na overleg met GOCA Vlaanderen bereikt dat de keuringsstations op woensdag 25 maart terug opengaan. Gezien de situatie en de achterstand zal dit enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Voor de andere categorieën (waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020) zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de crisismaatregelen.

 

4. ABR (Alle Bouwplaats Risico)

Stilleggen van werven: wij hebben bij alle verzekeraars waar we ABR polissen hebben lopen hun standpunten opgevraagd.
Sommige verzekeraars staan automatische verlenging toe (voor een gelimiteerde periode).
Bij andere verzekeraars moeten we geval per geval bekijken hoe we de verlenging van de werven het meest voordelig voor u in orde kunnen brengen.
Werven moeten in ieder geval verzekerd blijven tijdens het ‘stilleggen der werken’ ten gevolge (direct of indirect) van het coronavirus.
Het spreekt voor zich dat de verzekerde als goede huisvader de werf extra beveiligd achterlaat (omheining, extra stuttingen voor constructies in opbouw, …).

 

5. Allrisk Electronica

Voor het informaticamateriaal tijdens het vervoer naar de woonplaats en gebruikt tijdens telewerk zijn de dekkingen van het verzekerd materiaal (vast en/of draagbaar) voorzien in de verzekeringen, verworven tijdens het vervoer tussen de bedrijfsvestiging van de onderneming en de plaats waar de werknemer telewerk verricht en omgekeerd, alsook tijdens het telewerk zelf.

 

6. Employee Benefits

Collectieve hospitalisatieverzekering voor uw werknemers

 • Medische kosten gerelateerd aan pandemie zoals COVID-19 zijn gedekt door de collectieve hospitalisatieverzekering, en dit zowel voor behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van hospitalisatie.
 • De kosten voor een test op Covid-19 zijn volledig ten laste van het Riziv
 • Werknemer in Quarantaine?
  Als uw werknemer door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie.
  Is of wordt uw werknemer ziek en moet hij/zij – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug.
 • Uw opname voor niet-levensbedreigende aandoeningen of ingrepen is verplaatst naar een latere datum om plaats te maken voor Corona patiënten?
  Als de geplande opname van uw werknemer door de coronacrisis verplaatst werd naar een latere datum, betaalt de verzekeraar tijdelijk de ambulante kosten terug in de pré-periode van de initieel geplande opname. En ook de ambulante kosten die gemaakt worden tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum worden tijdelijk terugbetaald. De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten die in deze periodes werden gemaakt, worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden.

  Een voorbeeld:
   Stel dat uw werknemer een hospitalisatie gepland had op 1 april 2020, en deze door de Corona-maatregelen door het ziekenhuis werd verplaatst naar 15 mei 2020. Als uw hospitalisatieverzekering een gedekte periode vóór de opname van 1 maand voorziet, betaalt de verzekering de met de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden vanaf 1 maart 2020 t.e.m. de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum van 15 mei 2020.
 • De collectieve hospitalisatieverzekering blijft doorlopen bij arbeidsongeschiktheid.
 • De collectieve hospitalisatieverzekering dient ook verplicht door te lopen indien uw werknemers in tijdelijke werkloosheid terecht komen, aangezien zij nog steeds in dienst zijn. Zolang er een arbeidsovereenkomst bestaat, blijft ook de hospitalisatieverzekering verder lopen. Dat geldt zowel voor de hoofdverzekerde (werknemer) als de eventuele nevenverzekerden (partner, kinderen).


Gewaarborgd inkomen

Als uw werknemer door besmetting met het Coronavirus voor langere tijd ziek is en niet aan het werk kan, spreken we van arbeidsongeschiktheid.

 • De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt het loon verder betaald door de werkgever.
 • Nadien valt uw werknemer terug op de voorzieningen van de Belgische Sociale Zekerheid, tenzij u voor hem een verz​e​kering gewaarborgd inkomen​​ afsloot. Dan vult de verzekeraar de betaling van het loon aan. Gelieve ons te contacteren indien uw werknemer dus in deze situatie belandt, om u bij te staan bij de aangifte.


Groepsverzekering aanvullende pensioenopbouw en eventuele overlijdensdekking


De collectieve groepsverzekering dient ook verplicht door te lopen indien uw werknemers in tijdelijke werkloosheid terecht komen, aangezien zij nog steeds in dienst zijn.

Met de verzekering premievrijstelling wordt ingeval van arbeidsongeschiktheid, de financiering van de groepsverzekering overgenomen na de gebruikelijke wachttijd mét behoud van dezelfde waarborgen qua aanvullende pensioenopbouw en eventuele overlijdensdekking.

 

7. Algemeen

Voorlopige premies

Op uitdrukkelijk verzoek zijn verzekeraars bereid de voorlopige premies te verminderen voor bedrijven die tijdelijk moeten sluiten. Dat zal dossier per dossier bekeken worden en geldt enkel voor de sectoren die rechtstreeks getroffen worden door de coronacrisis.
Belangrijk in deze is om het contract dus niet te schorsen, ook niet tijdelijk.
In geval van schade, bent u niet verzekerd als het contract is opgeschort.
Indien u dergelijke aanpassingen wenst, gelieve uw dossierbeheerder te contacteren.

De processen aangaande verzending van kwitanties en betaalachterstand worden door de verzekeraars niet gewijzigd. Dit is zeer belangrijk. U dient dus zeker uw premies tijdig te betalen.

 

De overheid neemt verschillende ondersteuningsmaatregelen, wij verwijzen u door naar volgende websites:

 • Voka
 • Federale overheid
  Je kan ze terugvinden op de referentiesite
  De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
  Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  Voor vragen over economie: 0800/120.33
 • FOD Economie

 

(Bron: Lesseliers & Co – Merksem)
Financiële tussenkomsten inzake terugbetalingen leningen en premies

Ten eerste zullen gezinnen, maar ook bedrijven en zelfstandigen, uitstel kunnen krijgen om hun leningen af te betalen als ze in de problemen komen door de coronacrisis. “Diegenen die leningen hebben bij banken, kunnen via hun bankkantoor vragen om tussen vandaag en 30 september geen enkele betaling meer te moeten doen”, zegt De Croo.

Voor alle duidelijkheid: dat geldt dus voor bedrijven en zelfstandigen die “levensvatbaar” waren vóór de coronacrisis.

Ten tweede werkte de overheid samen met de financiële sector een “garantieregeling” uit: ze voorzien 50 miljard euro voor verlies dat mogelijk zal geleden worden omdat toekomstige leningen niet worden afbetaald. Alle leningen van bedrijven en zelfstandigen die nu nog worden aangegaan (en die lopen voor maximaal 12 maanden) zullen onder die “waarborgregeling” vallen.

Eerder gaf de federale regering al uitstel op de betaling van personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, btw en sociale bijdragen. Ook het systeem van “tijdelijke werkloosheid” werd versoepeld: werknemers krijgen nu 70 procent van hun loon (+150 euro) als ze terugvallen op tijdelijke werkloosheid. Voor zelfstandigen bestaat het “overbruggingsrecht”. Wij behandelen het “overbruggingsrecht” in een volgend artikel.

De Vlaamse regering voorziet dan weer “hinderpremies” van 4.000 euro voor bedrijven die getroffen worden. Ze zal ook 202,68 euro betalen om één maand van de water-en energiekosten van tijdelijk werklozen op te vangen.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Veelgestelde vragen van werkgevers over het Coronavirus (Bron: Acerta)

Ook via de website van Acerta, veelgestelde vragen, wensen wij zoveel mogelijk vragen van jullie te beantwoorden.

 

(Bron: Acerta)
Coronamaatregelen Vlaamse Belastingdienst (dd. 20/03/2020)

Deze pagina geeft een overzicht van de steunmaatregelen van de Vlaamse Belastingdienst om bedrijven, burgers, notarissen, … extra flexibiliteit en financiële ademruimte te geven in deze maatschappelijk en economisch moeilijke periode.

Let op: uitgestelde belastingen zullen altijd moeten betaald worden!!!

 

Uitstel van betaling voor bedrijven

 

Onroerende voorheffing: uitstel verzending aanslagbiljetten

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei 2020).

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

 

Verkeersbelastingen: verlenging betaaltermijn

Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen:

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

 

Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen.

De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. 

De periode met  verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden.

 

Enkele concrete voorbeelden zijn:

Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen
De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap  zal niet opgelegd worden als de aangifte ingediend wordt binnen de twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen.

Bijvoorbeeld: erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart. Deze termijn wordt nu al verlengd tot 5 juni (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen). De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

 

Registratiebelasting: termijn voor registratie van een akte
Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden. De termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Bijvoorbeeld: na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 maart. Deze termijn wordt verlengd tot 5 juni (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen). De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

 

Registratiebelasting: termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden
Men krijgt 2 maanden extra tijd na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen om aan de voorwaarden te voldoen. De termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Bijvoorbeeld:

 • Teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar: de authentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.
 • Meeneembaarheid door verrekening: de authentieke akte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.
 • Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning: om het verlaagd tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning te behouden moet men in principe binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.
 • Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning(“klein beschrijf”): om het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.

Deze toleranties op het vlak van de registratiebelasting zorgen er voor dat notarissen geen akten moeten verlijden enkel en alleen om aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

 

Soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.

 

(Bron: Vlaamse Belastingdienst)
Coronavirus – Bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing

Hierbij willen wij u op de hoogte houden van deze bijkomende steunmaatregelen inzake in titel vermelde belastingen.

 

(Bron: website Federale Overheidsdienst Financiën)