1

Zorg voor voldoende bewijs van Uw fiscaal aftrekbare uitgaven!

Artikel 49 WIB 92 stelt dat aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn opdat een beroepskost voor fiscale aftrek in aanmerking komt:

  • De kost moet in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen zijn (annualiteitsvoorwaarde);
  • De kost moet gedaan zijn om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (finaliteitsvoorwaarde/intentionaliteitsvoorwaarde);
  • De kost moet verantwoord worden door middel van bewijsstukken, of ingeval een dergelijke zaak niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed (realiteitsvoorwaarde).

In de praktijk stellen wij vast dat de belastingplichtige er niet altijd in slaagt om voldoende bewijsstukken voor te leggen om de fiscus te overtuigen in het geval van een fiscale controle.

Het voorleggen van een factuur met een betalingsbewijs is op zich dan ook niet altijd voldoende om de kost fiscaal in rekening te kunnen brengen. Er zal moeten aangetoond worden dat de kost effectief werd gedragen om beroepsinkomsten te behouden of te verkrijgen en dit is in de praktijk niet altijd evident.

Ook in de rechtspraak moeten wij vaststellen dat er een strenger standpunt wordt ingenomen door de fiscale rechters. Zo denken wij bijvoorbeeld aan de kosten dewelke de vennootschap draagt om een voordeel alle aard aan de bestuurder van de vennootschap toe te kennen (vb. gratis woonst, personenwagen, …). De vennootschap zal in dat geval moeten aantonen dat deze voordelen worden toegekend als een vergoeding voor de geleverde prestaties door de bestuurder en bovendien is het aangewezen dat diens prestaties voldoende inkomsten genereren voor de vennootschap!

Billijkheid, voldoende verantwoording en bewijskracht voor de beroepskosten, zijn dan ook aangewezen om fiscale betwistingen omtrent de fiscale aftrek te vermijden!

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 20/12/2021)
De e-Box Enterprise voor Uw onderneming activeren?

Net als de e-Box, waarin u persoonlijk als burger officiële berichten en documenten ontvangt van FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst, zal vanaf 1 januari 2025 alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen verplicht elektronisch verlopen via de e-Box Enterprise.

Verschillende overheidsdiensten sturen nu al documenten via de e-Box Enterprise. Vanaf januari 2022 zal ook de Balanscentrale NBB de mededeling van neerlegging van de jaarrekening van een vennootschap enkel nog versturen via de e-Box Enterprise.

De voordelen van de e-Box Enterprise zijn dat alle verschillende overheidsdocumenten op één plaats worden gecentraliseerd en op termijn zal u ook zelf berichten en documenten kunnen versturen naar de e-Box van de overheidsdiensten zodat de communicatie snel en veilig kan verlopen.

Let op! Eenmaal u de e-Box hebt geactiveerd, dan kan u deze niet meer deactiveren en zullen de overheidsdiensten enkel nog digitaal communiceren.

De e-Box Enterprise kan enkel door de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming geactiveerd worden. Hiervoor dient deze zich aan te melden op www.eboxenterprise.be en een hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen.

Meer informatie omtrent e-Box Enterprise vindt u in deze link.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 20/12/2021)
Vanaf 01/01/2022 een hoger voordeel alle aard voor de gratis ter beschikkingstelling van Uw bedrijfswagen!

Als U van Uw vennootschap of werkgever een bedrijfswagen gratis ter beschikking krijgt voor persoonlijk gebruik, dan geniet U een voordeel alle aard dat belastbaar is in de personenbelasting.

Het wagenpark in België wordt minder vervuilend, maar dit heeft als effect dat dit een negatieve impact kan hebben op het belastbare voordeel alle aard voor de wagen die U op dit ogenblik ter beschikking heeft. De Co2-referentie, dewelke gebruikt wordt om het voordeel alle aard te berekenen, wordt immers gedrukt door de vergroening van het wagenpark.

Hierdoor kan het belastbare voordeel voor 2022 in vergelijking met 2021 met meer dan 10% stijgen!

Een klein voorbeeld voor één van de wagens uit ons wagenpark:

  • voordeel alle aard 2021:            3.360 euro
  • voordeel alle aard 2022:            3.640 euro

In het concrete voorbeeld gaat het om een stijging van maar liefst 8,33 % en dit in de wetenschap dat hierover 50% personenbelasting verschuldigd is.

Ons inziens is deze stijging van het voordeel alle aard niet te verantwoorden en de personenwagen blijft dan ook ten allen tijde een fiscale melkkoe voor onze diverse overheden. Ook na de verdere vergroening van het wagenpark!

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 20/12/2021)