1

Kan men de algemene vergadering schorsen of uitstellen?

De raad van bestuur heeft het recht de jaarvergadering maximaal drie weken uit te stellen. Dit uitstel betekent dat alle genomen beslissingen ongedaan worden gemaakt. De tweede vergadering heeft het recht om de balans definitief vast te stellen.

Art. 555 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat enkel de Raad van Bestuur de bevoegdheid heeft tijdens de zitting de beslissing m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

De algemene vergadering kan ook zelf haar vergadering schorsen, zowel de jaarvergadering, de buitengewone vergadering als de bijzondere vergadering. Dit kan ook gebeuren door de voorzitter van de vergadering. De wet voorziet uitdrukkelijk dat de verdaging enkel betrekking heeft op de beslissing tot de goedkeuring van de jaarrekening.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Wat zijn de stembeperkingen voor de algemene vergadering?

In de statuten kan men het aantal stemmen beperken waarover elke aandeelhouder beschikt op de algemene vergadering. Enkel op voorwaarde dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere aandeelhouder zonder onderscheid van het effect waarmee hij aan de stemming deelneemt.

In volgende tabel wordt een overzicht getoond van de mogelijke stembeperkingen:

Tabel stembeperkingen in PDF

 

(Auteur: Georges Bauwens: erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Wat zijn de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een wettige algemene vergadering?

Deze vereisten hangen af van de beslissing die genomen moet worden op de algemene vergadering. In volgende tabel staan de aanwezigheids – en meerderheidsvereisten die nodig zijn:
Tabel aanwezigheids- en meerderheidsvereisten in PDF

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Hoe verloopt de stemming?

In de regel is de stemming publiek en wordt er gestemd bij handopsteking. Men gaat over tot geheime stemming in volgende gevallen:

 • In persoonsgebonden materies
 • Voor benoemingen en ontslagen
 • Indien de vergadering dit zelf bij gewone meerderheid heeft beslist.

De statuten kunnen toestaan dat per brief wordt gestemd, door middel van formulieren. De aandeelhouders kunnen dus aan de vergadering deelnemen zonder er op aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Wie heeft stemrecht op de algemene vergadering?

Iedere houder van aandeel heeft stemrecht. Dit kan wel ontnomen worden, wanneer de aandeelhouder van een NV de door de Raad van Bestuur wettig gevraagde volstorting van zijn aandeel niet heeft gedaan.

Elk aandeel heeft recht op één stem als alle kapitaalaandelen dezelfde waarde hebben. Zijn de kapitaalaandelen van ongelijke waarde of is hun waarde niet vermeld, dan geeft elk van de aandelen recht op een aantal stemmen evenredig met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen.

In de statuten kan worden bepaald dat iemand die minder dan 1/5 van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen in hun geheel of minder dan 2/5 van het aantal stemmen verbonden aan de effecten die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Wie wordt er toegelaten tot de jaarvergadering?

 

 • De aandeelhouders
  Al die eigenaar zijn van één of meer aandelen. Iemand die aandelen in pand heeft gegeven blijft gerechtigd om de algemene vergadering bij te wonen en te stemmen.
 • De vertegenwoordiging van aandeelhouders
  De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door iemand anders, die bij volmacht hun stem kan uitbrengen.
 • Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
  Zowel de Raad van Bestuur, de zaakvoerders als de commissaris-revisor zijn verplicht om de algemene vergadering bij te wonen.
  Art. 540 van het Wetboek der Vennootschappen bepaalt voor de NV uitdrukkelijk dat de bestuurders het recht hebben niet te antwoorden op vragen die hen door de aandeelhouder worden gesteld m.b.t. het jaarverslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap
 • Derden
  Derden kunnen zowel advocaten als raadgevers van de aandeelhouders of het bestuur zijn. Zij mogen allen bij de algemene vergadering aanwezig zijn indien de vergadering zelf hen daartoe machtigt door een meerderheidsbeslissing.
  Indien de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld, de aandeelhouder zich mag laten bijstaan door een accountant en zelf over een onderzoek – en controlerecht beschikt.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Welke rechten heeft een aandeelhouder met betrekking tot de oproeping?

15 Dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders/vennoten op de zetel van de vennootschap kennis nemen van:

 • De jaarrekening
 • De lijst van openbare fondsen en aandelen
 • Het jaarverslag
 • Het verslag van de commissaris(sen)
 • Voor de NV, Commanditaire vennootschap op aandelen en BVBA de lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Wanneer kan een oproeping zonder formaliteiten?

Dit kan enkel wanneer alle aandeelhouders/vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij afzien van de naleving van de oproepingsformaliteiten. Zij moeten verklaren te willen vergaderen over de punten van de agenda die worden voorgesteld.
Dit moet in de notulen vermeld worden.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Hoe gebeurt de oproeping van de aandeelhouders voor de algemene vergadering?

De oproeping van de aandeelhouders voor de algemene vergadering moet ten laatste gebeuren 15 dagen voor de algemene vergadering. Het volstaat om een uitnodiging via een gewone brief, fax of e-mail te versturen.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
De nieuwe intracommunautaire listing

Binnenkort moet voor het eerst de vernieuwde intracommunautaire BTW-listingingediend worden.

Deze listing hoefde u tot voor kort enkel in te dienen als u goederen leverde aan BTW-plichtige klanten in een andere lidstaat van de Europese Unie.
Vanaf 2010 moeten de intracommunautaire diensten ook opgenomen worden op deze listing:

 • code L = leveringen
 • code S = diensten

De maandaangevers moeten deze listing maandelijks indienen, uiterlijk de 20ste van de maand.  De eerste listing moet dus uiterlijk op 20/02/2010 ingediend worden. Een nihil-listing hoeft niet ingediend te worden.

De kwartaalaangevers moeten deze listing per kwartaal indienen.  De eerste listing moet dus uiterlijk op 20/04/2010 ingediend worden.

Indien u echter in het huidige kwartaal of in 1 van de 4 kwartalen van 2009 voor meer dan € 100.000,00 aan intracommunautaire leveringen heeft, bent u verplicht om een maandelijkse listing in te dienen.