1

Monsterboete van 309% verlaagd vanaf 2015, maar is ook voor hangende zaken van toepassing

Het nieuwe federale regeerakkoord bevat een verlaging van de monsterboete t.o.v. vennootschappen inzake geheime commissielonen van:

 • 309% naar 103% voor natuurlijke personen
 • van 309% naar 51,5% voor vennootschappen

Wat is een geheim commissieloon?

Een aanslag geheime commissielonen is van toepassing op bezoldigingen, erelonen, commissies en voordelen alle aard, … die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave.  Ook verdoken meerwinsten kunnen aan de aanslag onderworpen worden.

De taxatie geheime commissielonen zal niet langer gekoppeld worden aan het ontbreken van een fiche, maar aan het niet (tijdig) op ondubbelzinnige wijze kenbaar maken van de identiteit van de genieter.

 • Eigenlijk betekent dit dat de verkrijger van het voordeel moet gekend zijn binnen de 2,5 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar en dit op ondubbelzinnige wijze.
 • In de praktijk betekent dit dat de monsterboete van 309% niet meer van toepassing zal zijn.
 • De nieuwe regeling geldt vanaf 29/12/2014 en is ook van toepassing op alle hangende geschillen.
 • Een eventuele aanslag geheime commissielonen blijft een aftrekbare kost, maar de kosten zelf waarop de taxatie geschiedde, zijn niet meer aftrekbaar.
 • De aanslag kan voortaan niet meer toegepast worden op de verwerping van kleine kosten, die niet beroepsmatig blijken te zijn.
 • Een vennootschap die verdoken meerwinsten (niet aangegeven omzet) niet terug heeft opgenomen in de boekhouding wordt ook belast aan 103%.
 • Neemt men deze meerwinsten (niet aangegeven omzet) echter spontaan op in een later boekjaar dan daalt dit tarief tot 51.5%. Voorwaarde is dat deze opname gebeurt vóór enige kennisgeving van de fiscus.
 • Voor het niet of laattijdig opstellen van de fiches zal enkel een administratieve boete worden opgelegd, tenminste als het voordeel in hoofde van de genieter kan worden belast.

Samengevat:
Eindelijk neemt er een einde aan de dreiging van de controleur dat hij de monsterboete zal taxeren….. een heel grote vooruitgang. En uiteraard zijn wij daar blij mee….

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Successieplanning: fiscaal en financieel ontzorgen

Successieplanning is niet voorbehouden voor mensen op leeftijd met een stevig vermogen. Op alle grote levensmomenten moet men zich afvragen wat er gebeurt op de dag dat men er niet meer is.

Bij Abeka staat fiscale en financiële ontzorging zeer hoog aangeschreven. Hierdoor hebben wij een bijzondere focus voor de privépersoon en zijn vermogen. Onze jarenlange ervaring op vlak van fiscaliteit én de intensieve begeleiding van bedrijven en hun zaakvoerders/bestuurders/vennoten stelt ons in staat om hen volledig te begeleiden en gemoedsrust te bezorgen.

Door onze persoonlijke aanpak luisteren wij heel discreet naar uw verhaal en geven u ondertussen tips en adviezen. De voorbereidende besprekingen zijn immers uiterst belangrijk. Wij doen dit in volledige onafhankelijkheid. Zelf komen wij nergens tussen bij het beleggen van vermogens, maar wij zetten voor u enkel duidelijke structuren op. Van het moment dat wij door de hele voorbereiding gewandeld zijn, begeleiden wij u verder. U kan hierbij gebruik maken van externe partners, zijnde gespecialiseerde adviseurs, juristen, notarissen, en dit zowel in binnen- en buitenland.

Door onze begeleiding wordt een successieregeling betaalbaar.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
BTW op bestuurdersvergoedingen uitgesteld tot 01/01/2016 – BTW-eenheid !!!

Bent u een bestuurder of zaakvoerder die zijn mandaat uitoefent via een vennootschap, dan is volgend artikel belangrijk.

Hoe zit het juist in elkaar?

 • Bestuurdersbezoldigingen voor een natuurlijk persoon zijn niet aan BTW onderworpen.
 • Voorheen konden bestuurdersvennootschappen kiezen om hun bestuurdersvergoedingen al dan niet aan BTW te onderwerpen.
 • Deze keuze verdwijnt op 01/01/2016.
 • Bedoeling was om vanaf 01/01/2015 deze bestuurdersvergoedingen voor vennootschappen aan de BTW te onderwerpen.
 • Er werd beslist de inwerkingtreding van deze maatregel met één jaar uit te stellen tot 01/01/2016.
 • Nadeel: Voor vennootschappen welke niet onderworpen zijn aan de BTW kan dit een meerkost tot gevolg hebben. Mogelijk kan de BTW-eenheid een oplossing bieden.  Informeer tijdig.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Vermijd een bijzondere rekening bij de BTW

Het niet tijdig indienen van BTW-aangiften en laattijdge betalingen kunnen zware gevolgen hebben

 • De BTW-administratie volgt op wie de deadlines van indiening en/of betaling overschrijdt.
 • Dient u de aangiften te laat in en betaalt u te laat, dan rekent men u  nalatigheidsinteresten en boeten aan.
 • Wordt een bijzondere rekening geopend, dan brengt men bovendien een boete van 15% in rekening op de verschuldigde BTW.
 • Wordt u bedacht met een bijzondere rekening, dan begint er een knipperlicht te branden en riskeert u controles.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Nieuwe permanente regeling liquidatiereserve start reeds voor de inkomsten 2014 (aj.2015)

Vanaf 1 oktober 2014 is de liquidatiebonus onderworpen aan een tarief van 25% roerende voorheffing. Zowel bij vereffening als bij dividenduitkering is dus 25% RV verschuldigd op het uitgekeerde bedrag, met uitzondering van de vennootschappen die onder de VVPR-bis regeling nog dividenden kunnen uitkeren met inhouding van 15% roerende voorheffing.

De regering Michel heeft nu (B.S. 29/12/2014) een nieuwe regeling, de liquidatiereserve, uitgewerkt die zeer interessant kan zijn. Zij is wonderwel al van toepassing op boekjaren die afsluiten vanaf 31/12/2014 (aj. 2015).  De aanleg van een liquidatiereserve kan dus al van toepassing zijn bij de winstverdeling van dit boekjaar.

Hierna schematisch de voornaamste modaliteiten:

 • De regeling geldt enkel voor KMO vennootschappen, die dat zijn op het moment van het aanleggen van de liquidatiereserve.
 • De liquidatiereserve dient op een passiefrekening geboekt te worden, een attest dient bij de aangifte vennootschapsbelasting gevoegd te worden.
 • De maximale liquidatiereserve, die u kan aanleggen, is de te bestemmen winst van het boekjaar na belastingen (code 9905), dus vóór boeking aanleg liquidatiereserve en vóór de boeking heffing 10%, gedeeld door 1,10.
 • Op deze liquidatiereserve dient een afzonderlijke vennootschapsbelasting betaald te worden van 10%. Deze belasting is fiscaal niet aftrekbaar.
 • Deze belasting wordt gedragen door de vennootschap (het aanleggen van 100.000 € liquidatiereserve, betekent bij de liquidatie van de vennootschap 100.000 € netto voor de ontvanger).
 • De afzonderlijke vennootschapsbelasting werkt bevrijdend, bij liquidatie van de vennootschap dient er geen extra belasting of RV betaald te worden.
 • Uitkeren van deze aangelegde reserve vóór de liquidatie brengt een sanctie met zich mee:

o binnen de 5 jaar: 15% roerende voorheffing
o na 5 jaar: 5% roerende voorheffing
o Deze termijn wordt gerekend vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk van het boekjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd.

 • Bij uitkering van de liquidatiereserve worden de oudste aangelegde reserves eerst uitgekeerd.

Opmerkingen:

 • Het grote nadeel van deze nieuwe regeling is dat de vennootschap 10% afzonderlijke vennootschapsbelasting jarenlang ‘voorfinanciert’ aan de staat, en ze deze gelden niet voor de bedrijfsactiviteit kan gebruiken.
 • Indien men de liquidatiereserve na 5 jaar uitkeert, heeft men in totaal 10% afzonderlijke vennootschapsbelasting en 5% RV betaald, dus in totaal slechts 15%.
 • Winsten uit het verleden komen niet in aanmerking.
 • Eventuele boekhoudkundige overgedragen verliezen hoeft u niet in mindering te brengen van de winst die u naar de liquidatiereserve wilt boeken.
 • Liquidatiereserves kunnen aangetast worden door toekomstige verliezen. In dat geval betaalde u 10% afzonderlijke vennootschapsbelasting op bedragen welke bij liquidatie niet kunnen uitgekeerd worden!!
 • U kunt via uw vennootschapsaangifte kiezen voor bepaalde fiscale voordelen die echter niet allemaal combineerbaar zijn. Wij hebben ondertussen al de notionele interestaftrek, de investeringsaftrek, de investeringsreserve en de liquidatiereserve. Het is een moeilijke keuze, maar voor veel vennootschappen is de keuze tussen notionele interestaftrek en liquidatiereserve of investeringsaftrek en liquidatiereserve de meest voordelige.

Wij verwijzen hierbij ook naar ons aanvullend artikel “Liquidatiereserve: uitbreiding naar boekjaar 2012 en 2013 !!!”

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Uitvoeren werken aan gemengd pand – BTW medecontractant

 

 • De regeling ‘medecontractant’ is van toepassing als u het pand als BTW-plichtige gebruikt voor uw zaak, zelfs als dat maar gedeeltelijk is.
 • Op de factuur wordt vermeld  ” BTW verlegd “.
 • Als de aannemer toch BTW aanrekent, zal u de aftrek geweigerd worden, krijgt u een boete en worden eventueel nalatigheidsintresten aangerekend.
 • Weiger dus steeds een factuur met onterechte aangerekende BTW.
 • De aannemer mag enkel BTW aanrekenen op een pand dat voor 100% privé gebruikt wordt, of indien het enkel werken op het privégedeelte van uw woning betreft.
 • U dient  zelf het normale BTW-tarief van 21% te verwerken in uw BTW-aangifte.
 • Dit wordt 6% BTW als het pand voor meer dan 50% gebruikt wordt als privéwoning en minstens vijf jaar oud is, volgens het voorstel van de nieuwe regering zou deze termijn 10 jaar worden.
 • Het is niet omdat u 6% aanrekent dat die BTW niet aftrekbaar is. Gebruikt u het pand bv. voor 40% beroepsmatig, dan is enerzijds de 6% BTW mogelijk, maar kunt u anderzijds toch 40% van de betaalde BTW recupereren.
 • Gebruikt u het pand voor meer dan 50% beroepsmatig, dan vraagt u het best afzonderlijke facturen voor het privé- en het beroepsmatige gedeelte.
 • In regeringskringen wordt in het kader van een tax shift nagedacht over het schrappen van het tarief van 6% en het invoeren van een BTW-tarief van acht procent.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Wat verandert er fiscaal en sociaal op 01/01/2015?

 

 • Proton houdt op te bestaan.
 • Op het einde van de maand januari komt er iets meer loon op het loonbriefje door de verhoogde forfaitaire aftrek van beroepskosten.
 • De taks op pensioensparen daalt : de anticipatieve heffing van 10% wordt 8%, maar er wordt de volgende 5 jaar telkens 1% vervroegd geïnd.
 • De verdeeltaks (miserietaks)  wordt van 2,5% tot 1% verlaagd voor wie getrouwd was of minstens 1 jaar wettelijk samenwoonde.
 • Een gepensioneerde 65 plusser mag onbeperkt bijverdienen. De pensioenbonus wordt echter afgeschaft.
 • Bedrijfswagens worden zwaarder belast door de jaarlijkse aanpassing van de CO2-uitstoot.
 • De woonbonus wordt ingeperkt: het basisbedrag wordt 1.520 euro. De verhoging enige woning bedraagt voortaan de eerste 10 jaar van de lening 760 euro en de verhoging voor 3 kinderen ten laste wordt 80 euro.
 • De fiscus krijgt voortaan info over de rekeningen van in het buitenland overleden Belgen.
 • De mogelijkheden tot tijdskrediet worden ingeperkt.
 • De beurstaks stijgt.
 • “ Successierechten “ verandert van naam en wordt voortaan “ erfbelasting “.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Subsidies voor KMO’s via KMO-portefeuille

Veel ondernemers maken reeds gebruik van de KMO-portefeuille, maar nog steeds te weinig. De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 40.000 euro subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

 

Wat is de kmo-portefeuille?

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

 

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;
 2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
 3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
 4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende kmo zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun.

Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

 

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

Maximaal per jaar

Een onderneming kan per kalenderjaar tot 15.000 euro subsidie krijgen via de kmo-portefeuille. Daarbovenop kan een onderneming tot 25.000 euro subsidie krijgen voor strategisch advies en coaching. Onderstaand schema geeft het subsidiebedrag en het subsidiepercentage weer per pijler.

Tabel 1

Minimum projectbedrag

 • Opleiding: € 100
 • Advies: € 500
 • Technologieverkenning: € 1.000
 • Advies Internationaal Ondernemen: € 500
 • Strategisch Advies: € 7.500
 • Coaching: € 500

BTW en voorschotfacturen kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. Niet subsidiabele kosten dienen rechtstreeks aan de dienstverlener betaald te worden.

 

Maximale subsidie per uur

Behalve in de pijler strategisch advies wordt de subsidiabele kostprijs beperkt tot € 90 (excl. btw) per uur. Concreet betekent dit dat de subsidie per gepresteerd uur beperkt wordt tot € 45. In de pijler technologieverkenning wordt de subsidie beperkt tot € 67,5 per uur.
(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen van uw archieven

Onze klanten vragen ons geregeld hoe lang ze bepaalde documenten moeten bijhouden.

De website van MERAK, de Belgische nummer één in externe archivering, geeft een goed overzicht van de wettelijke bewaartermijnen.

 
Boekhouddocumenten

Documenten inzake vennootschapsrecht

Fiscale documenten

Sociale documenten

Inzake BTW

Algemene rechtsvorderingen

Documenten van advocaten

Documenten van deskundigen

Faillissementswet

Douanewetgeving

Beheersvennootschappen

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction for Chemicals)
België – Nederland: Een wereld van verschil

Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, er nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn, is er op boekhoudkundig, fiscaal, juridisch en sociaalrechtelijk vlak een wereld van verschil.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en …. lees meer ….

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)