1

Nog snel investeren vóór 31/12/2019?

De derde fase uit het zomerakkoord 2017 treedt in werking vanaf 01/01/2020. Voor KMO-vennootschappen heeft deze derde fase ondermeer een gevolg op de fiscaliteit met betrekking tot de investeringen:

 • Tot en met 31/12/2019 kan de KMO-vennootschap een investeringsaftrek genieten van 20% dewelke ten hoogste 1 jaar overdraagbaar is. Deze investeringsaftrek is van toepassing op nieuwe activa, die door de KMO-vennootschap uitsluitend voor de beroepsactiviteit worden gebruikt en over een periode van minstens 3 jaar worden afgeschreven. De investeringsaftrek wordt gereduceerd naar 8%.
 • Vanaf 01/01/2020 moeten de afschrijvingen pro rata temporis berekend worden. Dit impliceert dat de afschrijvingen op nieuwe activa in het aanschaffingsjaar slechts afgeschreven worden vanaf de datum van de aankoop. (bedrag investering * % * xxx/365). De bijkomende kosten op de investeringen moeten éénmalig afgetrokken worden of hetzelfde afschrijvingsritme als de hoofdzaak ondergaan.
 • Er kunnen geen degressieve (versnelde) afschrijvingen meer toegepast worden op nieuwe investeringen na 31/12/2019. Dit fiscale gunstregime wordt met andere woorden afgeschaft.

Rekening houdende met voorgaande, de verdere daling van de tarieven inzake vennootschapsbelasting en op basis van de resultaten van Uw KMO-vennootschap kan het zeker aangewezen zijn om Uw investering nog snel te realiseren vóór 31/12/2019 en fiscaal te optimaliseren !

(Auteur: Edwin Van Lommel, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 96 807)
Overdracht van het ondernemingsnummer

Sinds 11 februari 2019 kan het ondernemingsnummer van een onderneming overgedragen worden aan een andere onderneming. Die overdracht is echter alleen onder specifieke voorwaarden mogelijk.

Doordat ondernemingsnummers overgedragen kunnen worden, is het vanaf nu mogelijk dat een onderneming gedurende haar levensloop verschillende ondernemingsnummers heeft. Het is wel zo dat elke onderneming niet meer dan één ondernemingsnummer tegelijkertijd kan hebben. Omgekeerd kan hetzelfde ondernemingsnummer aan verschillende ondernemingen gelinkt zijn, maar niet tegelijkertijd.

Voor meer info over de overdracht van het ondernemingsnummer kunt u bij de KBO-helpdesk terecht: helpdesk.kbo@economie.fgov.be.


Voorwaarden voor de overdracht van een ondernemingsnummer

 • De overdracht kan alleen plaatsvinden in de volgende situaties:
  • fusie of splitsing
  • grensoverschrijdende fusie
  • inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak
  • buitenlandse verrichtingen die gelijkwaardig zijn aan de bovenstaande punten
 • De onderneming waaraan het ondernemingsnummer moet worden overgedragen, zet de hoofdactiviteit voort van de onderneming die haar nummer wil overdragen;
 • Als gevolg van een fusie/splitsing/grensoverschrijdende fusie of een gelijkwaardige buitenlandse verrichting houdt de onderneming waarvan het nummer wordt overgedragen op te bestaan;
 • Alle documenten met betrekking tot herstructureringen werden in een van de drie landstalen aan de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen bezorgd;
 • De aanvraag werd door de betrokken ondernemingen ingediend ten minste drie maanden vóór de uitvoeringsdatum van de herstructurering.


Procedure voor de overdracht van een ondernemingsnummer

 1. Er moet een uitdrukkelijke aanvraag worden gericht aan de KBO-beheersdienst. Wanneer? 3 maanden voor de datum van de fusie, splitsing of gelijkwaardige buitenlandse verrichting.
 2. De KBO-beheersdienst controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo ja, dan brengt hij de ondernemingen daarvan op de hoogte. Zo niet, dan stuurt hij een verzoek om verduidelijking of aanvullende informatie.
 3. Wanneer de fusie/splitsing/gelijkwaardige buitenlandse verrichting is uitgevoerd, draagt de KBO-beheersdienst het nummer over en past hij de gegevens in de KBO aan.
  NB: Alle documenten met betrekking tot de herstructurering moeten vooraf in een van de drie landstalen aan de Beheersdienst worden toegezonden.
 4. De overdracht van het nummer wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op vraag van de Beheersdienst. Die bekendmaking gebeurt alleen als er al publicaties hebben plaatsgevonden voor de onderneming die beschikt of beschikte over het overgedragen ondernemingsnummer.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Gedoogbeleid UBO-registratie tot 31 december 2019

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

De minister van Financiën besliste eerder om de aanvankelijke termijn tot 31 maart, met zes maanden te verlengen tot 30 september. Toch stelt de administratie vast dat ondanks deze verlenging en haar sensibiliseringscampagne veel vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hun registratieplicht nog niet vervulden.

De FOD Financiën is zich welbewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt. Daarom zal de administratie tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register.

Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn en loopt dat gedoogbeleid onherroepelijk af.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Aanpassing revalorisatiecoëfficiënt Kadastraal inkomen aanslagjaar 2020

De revalorisatiecoëfficiënt waarmee de belastbare waarde van een onroerend goed kan worden berekend, werd voor het aanslagjaar 2020 vastgelegd op 4,57 (aanvulling art. 1 KB/WIB 1992).
Het kostenforfait mag dus in 2019 niet meer bedragen dan (art. 13 WIB 1992): kadastraal inkomen van het onroerend goed x 4,57 x 2/3.

De revalorisatiecoëfficiënt is ook van belang wanneer een bedrijfsleider (alleen bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of gelijksoortige functies) een woning verhuurt aan zijn vennootschap. Als zijn huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden, worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen.

Het drempelbedrag voor 2019 kan worden berekend aan de hand van de volgende formule (art. 32, 2de lid, 3°, WIB 1992): kadastraal inkomen van het verhuurde pand x 4,57 x 5/3.

Het nieuwe KB van 3 april 2019 is van toepassing voor het aanslagjaar 2020.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
#ABE19 Netwerkbeurs voor en door Antwerpse ondernemers

Op donderdag 14 maart 2019 gaat de 3de editie van het Antwerps Business Event “#ABE19” door.
Deze laagdrempelige netwerkbeurs vindt plaats in de Hollywoodzaal van Kinepolis Antwerpen van 10u00 tot 16u00.
Meer dan 50 standhouders, waaronder uw financieel ontzorger “Abeka”, een 10-tal sprekers en +/- 600 Antwerpse ondernemers & bedrijven ontmoeten elkaar op dit unieke B2B-event.

#ABE19 biedt veel diverse mogelijkheden: vrij netwerken, onder begeleiding netwerken via netwerk-games, of speeddaten.

De prijs voor een bezoekersticket bedraagt € 35,00, incl. BTW.
Bent u lid van een Antwerpse businessclub die dit evenement mee “in the picture” zet, dan betaalt u slechts € 25,00, incl. BTW.

Hierin zit alles gevat:
toegang tot de beurs, koffie en thee, koffiekoeken om de ochtend te beginnen en sandwiches om de middag door te komen, diverse dranken, deelname aan de netwerksessies, het bijwonen van de sprekers…

Op deze website vindt u alle informatie terug. U kan er ook alle gastsprekers vinden en gratis registreren voor de onderwerpen die u wil volgen. Via de link Tickets kopen kan u uw bezoekersticket online aankopen.

Dankzij al de fantastische PARTNERS maken we er opnieuw een succesvolle netwerkdag van!

U komt toch ook ?
De investeringsaftrek! Laat uw investering mee betalen door de overheid!

Als je investeert in 2019 krijg je een extra belastingvoordeel, voor bv. 35.000,00 € betekent dat 2.070,00 € extra belastingvermindering. Hoe doe je dat?

De regering had in het zomerakkoord een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek aangekondigd. In de periode tussen 01/01/2018 en 31/12/2019 is het basispercentage van deze maatregel van 8% naar 20% gegaan.
Dit tarief geldt zowel voor kleine vennootschappen als voor eenmanszaken en vrije beroepen.

De algemene regel zegt dat het moet gaan om de volgende investeringen :

 • Materiële en immateriële vaste activa in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht
 • Uitsluitend te gebruiken in België voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit
 • Af te schrijven over minstens 3 jaar

Om misbruiken te voorkomen werden de volgende investeringen uitgesloten voor de investeringsaftrek :

 • Personenwagens en wagens voor dubbel gebruik
 • Gebouwen die bestemd zijn voor wederverkoop
 • Activa die niet uitsluitend gebruikt worden voor de beroepsactiviteit
 • Activa waar het gebruiksrecht wordt afgestaan aan een derde (tenzij de gebruiker het goed gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit)
 • Activa die niet afschrijfbaar zijn of over een termijn van minder dan 3 belastbare tijdperken worden afgeschreven.

Een veel voorkomende misvatting is dat een ‘leasing’ niet in aanmerking zou komen voor de investeringsaftrek. Enkel bij een renting overeenkomst kan je geen gebruik maken van deze maatregel.


Hoeveel bedraagt uw voordeel?

Stel dat uw onderneming een nieuwe machine koopt voor 35.000 € dat je afschrijft over 5 jaar. De investeringsaftrek bedraagt 20% op de aankoopprijs, zijnde 7.000 €. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van uw belastbare basis. Zodoende geniet je een belastingvermindering tot 2.070 € (7.000 € x basistarief van 29,58%).

Voor meer uitleg, raadpleeg uw Abeka-adviseur!

 

(Auteur: Rudi Deuss, Erkend intern boekhouder BIBF 302 88 147)
Rijd je niet vast in de autofiscaliteit!!!

Met het autosalon nog in het achterhoofd denken vele bedrijfsleiders eraan om een nieuwe wagen aan te schaffen. Maar welke auto koop je het best? En wat verandert het zomerakkoord aan de autofiscaliteit?

Vandaag wordt de fiscale aftrekbaarheid van autokosten bepaald o.b.v. de theoretische CO2-uitstoot per kilometer. De aftrekbaarheid kan variëren van 50% tot 120%. Deze regelgeving blijft van toepassing tot en met 31/12/2019.

Vanaf aanslagjaar 2021 (boekjaren met startdatum 01/01/2020) zal er een nieuwe formule toegepast worden, de zogenaamde gramformule (Zomerakkoord). Deze zal ook gelden voor de brandstofkosten !

 

Aftrek % = 120% – (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gr CO2/km

 

De coëfficiënt is gelijk aan:

 • 1 voor dieselwagens
 • 0,95 voor wagens met benzinemotor
 • 0,90 voor wagens met aardgasmotor.
 • De aftrek kan niet meer dan 100% zijn en niet minder dan 50%.
 • Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 200 gram of meer, bedraagt de aftrek 40%.

 

En wat met de valse hybrides?

Ook zij zullen vanaf 2020 vallen onder de nieuwe gramformule. Een valse hybride is een wagen waarvan de accucapaciteit minder is dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht of de CO2-uitstoot meer bedraagt dan 50 gr / km.

De bepaling van het aftrekpercentage gebeurt dan op dezelfde manier als bij een brandstofmotor van hetzelfde model. Indien er geen uitvoering bestaat met uitsluitend een brandstofmotor, dan wordt de CO2-uitstoot van de hybride versie vermenigvuldigd met 2,5.

Uitzondering: indien je je valse hybride vóór 01/01/2018 hebt besteld/aangekocht, dan behoud je de theoretische CO2-waarde.

Voor volledig elektrische wagens zal het aftrekpercentage vanaf 2020 dalen naar 100%. Het maakt niet uit wanneer je je wagen gekocht heeft.

Conclusie: de juiste wagen kopen, kan je veel geld besparen.

Abeka zorgt met een advies op maat dat je steeds de juiste keuze maakt!

 

(Auteur: Christof Van Gheel, Erkend Boekhouder BIBF 302 15 904)
Nog éénmaal genieten van een superlaag voordeel alle aard gratis woonst. Nieuwe berekening VAA gratis woonst is meer dan aanvaardbaar!

Op 28/11/2010 besliste de nieuwe regering Di Rupo het voordeel van alle aard gratis woonst bijna te verdubbelen.
Van KI x 100/60 x 2 naar KI x 100/60 x 3,8 waarbij KI staat voor geïndexeerd Kadastraal Inkomen.
Deze maatregel werd ingevoerd vanaf 01/01/2012.

Op 15/05/2018 legde de fiscus zich neer bij de rechtspraak die meermaals oordeelde dat het onderscheid dat werd gemaakt naargelang de hoedanigheid van de verstrekker van het voordeel strijdig was met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.
Vanaf inkomstenjaar 2017 kregen wij op deze wijze een zeer voordelige berekening voor iedereen, namelijk KI x 100/60.

In het Koninklijk Besluit van 07/12/2018 (BS 27/12/2018) werd er door de regering Michel een definitieve oplossing gegeven door bij de berekening van het VAA gratis woonst de vermenigvuldigingsfactor 2 toe te passen vanaf 01/01/2019.

Voor alle duidelijkheid: voor inkomstenjaar 2018, aangifte personenbelasting 2019, kan men nog steeds het voordeligere KI x 100/60 aangeven!

Volgend voorbeeld zal u een beter idee geven van de berekening VAA gratis woonst.

Wij gaan uit van een geïndexeerd KI van 4.513,98 € en in het voorbeeld steeds van het inkomstenjaar.


Opmerkingen:

 • er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen wie het onroerend goed ter beschikking stelt
 • er wordt geen onderscheid meer gemaakt in de hoogte van het KI (voorheen al dan niet lager of hoger dan 745 €)
 • wat betreft een ongebouwd onroerend goed blijft de formule: geïndexeerd KI x 100/90
 • het VAA gratis verwarming bedraagt voor 2018 1.990 €,
 • het VAA gratis elektriciteit bedraagt voor 2018 990 €
 • voor de berekeningen VAA moet men prorateren op dagbasis indien men niet het ganse jaar het voordeel heeft genoten.

Nu er een definitieve regeling werd uitgewerkt kan het dus terug interessant zijn voor een bedrijfsleider om een woning op de vennootschap te kopen.

Wenst u graag te weten wat dit concreet voor u betekent, aarzel dan niet om een Abeka-medewerker te contacteren voor meer uitleg.

 

(Auteur: Georges Bauwens, Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF 301 85 790)

 
Vermogensbelasting of meerwaardebelasting in aantocht? Het UBO-register: registratie vóór 30/09/2019!!!

Zware boetes in het vooruitzicht voor zaakvoerders, bestuurders, wettelijke vertegenwoordigers bij niet aangifte. Deze verplichting geldt voor:

 • Vennootschappen:
  • Doorgeven identiteit van de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van meer dan 25% in de vennootschap aanhouden.
  • Is het aandeelhouderschap te versnipperd, dan moeten de bestuurders als uiteindelijke begunstigde worden opgenomen.
 • Maatschappen:
  • De uiteindelijke begunstigden, zaakvoerders, oprichters dienen vermeld te worden.
  • Belangrijk: daar maatschappen vaak gebruikt worden inzake successie/schenkingen moet hiervoor over de samenstelling van het vermogen niets vermeld worden.
 • Vzw’s en stichtingen:
  • De leden van de raad van bestuur en de mensen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen dienen te worden geregistreerd.


Wie krijgt inzage?

 • Antiwitwasautoriteiten
 • Notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars, accountants, boekhouders
 • Fiscus
 • Particulieren indien zij een vergoeding betalen

Abeka wil benadrukken dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan deze nieuwe wettelijke verplichting, namelijk de registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register.

Bestuurders, zaakvoerders of leden van het wettelijke orgaan van de informatieplichtige entiteiten zullen immers beboet worden met strafrechterlijke administratieve boetes van € 250 tot € 50.000 euro in het geval van inbreuken op deze verplichting.

De registratie moet geschieden vóór 30/09/2019 door de wettelijke vertegenwoordiger van de informatieplichtige entiteit, via een intern mandaat of via een extern mandaat dat wordt gegeven aan een derde gevolmachtigde.

U zal dan ook begrijpen dat twijfelen in deze geen optie is en Abeka adviseert om deze verplichting niet op de lange baan te schuiven.

Toekomstige wijzigingen van de UBO moeten binnen de maand worden geregistreerd om sancties te voorkomen.

Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard!


Vermogensbelasting of meerwaardebelasting op aandelen in aantocht?

Ten gevolge de invoering van het UBO-register zal de fiscus meer inzage krijgen in het vermogen van belastingplichtigen en kan zij aandelentransacties vaststellen.  Een voorbode van een vermogensbelasting of een meerwaardebelasting op aandelen?  De toekomst zal het moeten uitwijzen!

Wegens het belang van deze nieuwe verplichting en de mogelijkheid dat ook Abeka als externe mandataris kan optreden werden reeds al onze klanten aangeschreven.

UBO-register: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 96 807)
Gespreide belasting op meerwaarde – nu extra voordelig

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting en de daaruit voortvloeiende tariefdaling wordt ook de keuze voor de gespreide taxatie extra voordelig.

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van de meerwaarde. Daarvoor moet ze de ontvangen verkoopprijs herbeleggen in een nieuw actief dat bedrijfsmatig wordt gebruikt. De meerwaarde wordt dan maar belast naar gelang dat nieuwe actief wordt afgeschreven.

Waar deze keuze van gespreide taxatie voorheen vooral diende om de verschuldigde belasting te gaan spreiden in de tijd zal deze door de tariefdaling ook veel voordeliger zijn.

De gespreide belasting zal immers gebeuren tegen een lager tarief dan het tarief voor het boekjaar waarin de meerwaarden gerealiseerd werden.

Hieronder worden de tarieven vennootschapsbelasting nog even opgesomd.

Basistarief AJ 2018 (incl. 3% crisisbijdrage) 33,99%
Verlaagd opklimmend tarief AJ 2018 (incl. 3% crisisbijdrage)
0 – 25.000 euro 24,98%
25.000 – 90.000 euro 31,93%
90.000 – 322.500 euro 35,54%
> 322.500 euro 33,99%

 

De nieuwe tarieven vennootschapsbelasting vanaf AJ 2019 (belastbare tijdperken vanaf 01/01/2018)

LET OP !

Gespreide belasting is enkel mogelijk voor meerwaarden op investeringen die u minstens vijf jaar voor uw beroep hebt gebruikt.

Er moet herbelegd worden voor de volledige verkoopprijs en dit:

 • binnen een termijn van drie jaar vanaf de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt en dit in afschrijfbare investeringen.
 • binnen de 5 jaar voor herbelegging in een gebouw.

Indien U niet tijdig of onvoldoende herbelegt zullen de meerwaarden alsnog integraal belast worden aan het tarief dat van toepassing was in het jaar waarin de meerwaarden gerealiseerd werden en zullen er tevens interesten moeten worden betaald.

Het stelsel van de gespreide taxatie is een keuzestelsel. De belastingplichtige kan er dus wel voor kiezen om onmiddellijk volledig belast te worden op de meerwaarde.

Voorbeeld:

Bvba Janssens heeft een oude machine met een restwaarde van 20.000 €. De machine wordt verkocht voor 100.000 €. De bvba realiseert dus een meerwaarde van 80.000 €. Om in aanmerking te komen voor het stelsel van de gespreide taxatie moet de bvba Janssens echter de volledige verkoopprijs van 100.000 € herbeleggen.

 

(Auteur: Ronny Scheers)