1

Een OSS-aangifte voor verkopen op afstand!

Abeka kan u bevestigen dat vanaf 01/07/2021 btw-plichtigen voor hun verkopen op afstand niet langer genoodzaakt zijn om zich te registreren in andere EU-lidstaten voor btw-doeleinden. De oude drempels voor de verkopen op afstand per lidstaat zullen niet meer van toepassing zijn.

Voor deze verkopen van goederen op afstand, met vervoer rechtstreeks of onrechtstreeks door de verkoper van deze goederen aan een andere lidstaat, aan buitenlandse niet btw-plichtige klanten, is de btw verschuldigd daar waar de afnemer gevestigd is.

Vanaf 01/07/2021 zal de verkoper de verschuldigde btw in die lidstaten kunnen afdragen door middel van een OSS-aangifte. OSS staat voor One Stop Shop en de registratiemodule is beschikbaar.

De OSS-aangifte zal moeten ingediend worden vóór het einde van de maand volgend op de aangifteperiode.

De regeling voor de verkopen op afstand is niet van toepassing op nieuwe vervoersmiddelen, accijnsgoederen en goederen onderworpen aan de margeregeling.

Belgische btw-plichtigen, die in geen enkele andere lidstaat gevestigd zijn en die niet meer dan 10.000 euro verkopen op afstand realiseren, zijn niet gehouden tot deze OSS regeling en kunnen voor de verkopen op afstand Belgische btw aanrekenen.

Meer informatie met betrekking tot deze nieuwe regeling vindt u in deze link.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 01/06/2021)
Mijn zoon of dochter toch nog fiscaal ten laste voor inkomstenjaar 2020?

Om uw zoon of dochter fiscaal ten laste te nemen, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar
  • de nettobestaansmiddelen mogen de grenzen niet overschrijden
  • hij/zij mag geen bezoldigingen ontvangen die de ouders inbrengen als beroepskost

Met betrekking tot de nettobestaansmiddelen voor Aj 2021 dienen wij u toch te wijzen op een belangrijke uitzondering ten gevolge corona. Om de nettobestaansmiddelen te bepalen voor inkomstenjaar 2020 dient er namelijk geen rekening te worden gehouden met de volgende inkomsten uit studentenarbeid:

  • bezoldigingen studentenarbeid 2e kwartaal 2020
  • bezoldigingen studentenarbeid 4e kwartaal 2020 in de zorgsector of het onderwijs

Op het eerste zicht zou u kunnen concluderen dat de nettobestaansmiddelen op jaarbasis worden overschreden, maar rekening houdende met voorgaande is het best mogelijk dat uw zoon of dochter toch nog fiscaal ten laste is voor Aj 2021.

Voor meer informatie met betrekking tot kinderen ten laste en de nettobestaansmiddelen verwijzen wij naar de website van Financiën waar spijtig genoeg het bovenstaande niet wordt verduidelijkt.

Het spreekt voor zich dat een foutieve conclusie of beoordeling een zware fiscale impact heeft!  Alleen al omwille van dit gegeven voelde Abeka zich genoodzaakt om u gepast te informeren.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 01/06/2021)
Vergeet uw vrijgestelde roerende voorheffing op dividenden ontvangen in 2020 niet terug te vorderen!

Bij de ontvangst van dividenden wordt er in de praktijk roerende voorheffing ingehouden. Deze definitieve belasting op roerende inkomsten kan in de personenbelasting teruggevraagd worden tot een bedrag van maximaal 240 euro per persoon voor aanslagjaar 2021 – inkomstenjaar 2020, indien de dividenden aan de opgelegde voorwaarden voldoen.

Hiervoor dient u deze vrijgestelde roerende voorheffing wel aan te geven in de specifieke rubrieken, dewelke hiervoor in de aangifte personenbelasting werden voorzien, namelijk:

  • code 1437-18
  • code 2437-85

Noteer dat u hiervoor niet altijd attesten ontvangt die u wijzen op de mogelijkheden tot recuperatie of terugvordering van de ingehouden roerende voorheffing via de aangifte personenbelasting! Zodoende wordt uw bijzondere aandacht gevraagd bij de voorbereiding van uw aangifte personenbelasting.

In het geval iedere echtgenoot dividenden heeft ontvangen van 800 euro bruto en hierop het maximum van 30% roerende voorheffing werd ingehouden, impliceert dit dat de volledige ingehouden roerende voorheffing wordt gerecupereerd via de personenbelasting. Toch een aardig bedrag van 480 euro dat best niet vergeten wordt!

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 01/06/2021)
Een vereenvoudigd voorstel van aangifte ontvangen? Grondig nazicht is geen overbodige luxe en bij fouten tijdig reageren is een must!

Vele belastingplichtigen hebben, zonder het te beseffen, van de fiscus reeds een vereenvoudigd voorstel van aangifte (VVA) ontvangen. Het is namelijk zo dat, als u in het verleden Tax-On-Web gebruikte of eBox activeerde, u dit VVA niet op papier zal ontvangen.

Uit de praktijk leren wij dat een grondig nazicht van deze voorstellen geen overbodige luxe is. Wij stellen immers vast dat het voorstel honderden euro’s kan afwijken van de uiteindelijke belastingschuld of dat de belastingtegoeden niet correct worden voorgesteld.

Dit is nu eenmaal een spijtig gevolg van het gegeven dat het systeem nog niet feilloos is en dit vraagt bijzondere aandacht van de belastingplichtige.

Stelt u een fout vast in het vereenvoudigde voorstel, dan kan u op papier reageren tot en met 30/06/2021 of online de correcties aanbrengen via MyMinfin (Tax-On-Web) tot 15/07/2021.

Deze antwoordtermijn geldt ook voor de beroepsbeoefenaar of de gevolmachtigde en dit in tegenstelling tot de verlengde termijn voor het indienen van de aangiften personenbelasting Aj 2021.

Abeka zal in ieder geval voor alle relaties waarvoor het een mandaat heeft de vereenvoudigde voorstellen ten gronde controleren en u tijdig informeren.

In het geval u gehouden bent tot het indienen van een aangifte personenbelasting zal u de volgende termijnen moeten respecteren:

  • papieren aangifte: ten laatste op 30/06/2021
  • via TOW: ten laatste op 15/07/2021
  • via een mandataris: ten laatste op 21/10/2021

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 01/06/2021)
Vergeet Uw vrijgestelde reserves niet te mobiliseren tegen gunsttarief!

Vele vennootschappen werken aan de jaarrekening 2020 en zullen deze eerstdaags goedkeuren.

Noteer dat voor Aj 2021 en 2022 vrijgestelde reserves, die hiervoor in aanmerking komen, kunnen belast worden aan het voordelige tarief van 15% en/of 10% indien hier investeringen tegenover staan.

Vrijgestelde reserves zijn winsten waarop de vennootschap in het verleden geen vennootschapsbelasting heeft betaald zoals bijvoorbeeld de investeringsreserve. Vroeg of laat worden deze vrijgestelde reserves alsnog onderworpen aan het normale tarief vennootschapsbelasting. Bijvoorbeeld bij een liquidatie van de vennootschap of als deze vrijgestelde reserves worden uitgekeerd als dividend.

Door een vervroegde mobilisatie van deze vrijgestelde reserves kan U inzake vennootschapsbelasting met andere worden een belastingvoordeel van maximaal 15% genieten.

Zeker zinvol indien de vennootschap op korte termijn zal geliquideerd worden of zal overgaan tot een uitkering van deze belastingvrije reserves als dividend. Zijn er niet onmiddellijk plannen in die richting of heeft de vennootschap onvoldoende middelen, dan kan zij overwegen om geen toepassing te maken van deze mogelijkheid en de uitgespaarde cash verder te laten renderen in de vennootschap.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, fiscaal accountant ITAA 11308681 – 03/05/2021)
Verlaagd btw-tarief horeca van toepassing vanaf 08/05/2021 – 30/09/2021

Met de heropening van de terrassen en de horeca in het vooruitzicht besliste de ministerraad om een ontwerp van KB goed te keuren die het btw-tarief in de horeca tijdelijk verlaagt.

Vanaf 08/05/2021 tot en met 30/09/2021 zal het verlaagde tarief van 6% van toepassing zijn op alle restaurant- en cateringdiensten, alsook op de dranken welke ter plaatse worden gebruikt. Dit geldt ook voor de alcoholische dranken.

De restaurantuitbater en de horecaondernemer nemen dus best hun voorzorgen door een tijdige aanpassing te doen in het kassaregister. Zodoende kan de Bourgondiër eerstdaags op het terras een  afrekening ontvangen met een correcte toepassing van de btw.

Wij verwachten dat het KB eerstdaags wordt goedgekeurd en zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, fiscaal accountant ITAA 11308681 – 03/05/2021)
Nog snel een nieuwe wagen kopen voor 01/09/2021?

De huidige regering heeft verregaande plannen om nogmaals te sleutelen aan de autofiscaliteit. Indien hierover overeenstemming kan worden bekomen zullen nieuwe wagens met CO2-uitstoot vanaf 01/01/2026 fiscaal niet meer aftrekbaar zijn.

Enkel elektrische wagens aangeschaft vanaf 01/01/2026 zullen nog 100% fiscaal aftrekbaar zijn.

De kritische vraag die wij ons hierbij kunnen stellen, is of ons netwerk in België klaar zal zijn voor een elektrisch bedrijfswagenpark en dat er tegen die tijd voldoende publieke laadpalen zullen zijn? En wat als het bedrijfswagenpark zo goed als volledig elektrisch is? De fiscale aftrek terug beperken of het elektriciteitsverbruik belasten ten goede van de begroting en de schatkist?

Indien de nieuwe wagens met CO2-uitstoot vanaf 01/01/2026 bovendien geen fiscale aftrek meer genieten, dan staat het in de sterren geschreven dat dit het kostenplaatje voor het wagenpark bij onze ondernemingen aanzienlijk zal verhogen!

Vanaf 01/09/2021 is het ook de bedoeling van onze regering dat er fiscaal niet langer kan gesteund worden op de NEDC-norm inzake CO2. Dit betekent dat vanaf dat ogenblik de WLTP-norm van toepassing zal zijn om de fiscale aftrekbaarheid van de wagen te bepalen en als berekeningsbasis zal dienen voor de voordelen alle aard.

Een wagen aankopen vóór 01/09/2021 kan dus al snel enkele honderden tot duizenden euro’s fiscaal voordeel opleveren!!

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, fiscaal accountant ITAA 11308681 – 03/05/2021)
Tijdelijke verlaging BTW-tarieven in de horeca

Vorige week heeft de Ministerraad een ontwerp KB goedgekeurd om de btw-tarieven in de horeca tijdelijk te verlagen. Het is de bedoeling dat het KB in werking zal treden op 8 mei eerstkomende bij de heropening van de terrassen.

Tot en met september 2021 zal het verlaagde tarief van 6% van toepassing zijn op alle restaurant- en cateringdiensten alsook op het verschaffen van dranken voor het verbruik ter plaatse.

Deze aanvullende steunmaatregel voor de horeca is uiteraard welkom maar vraagt enige voorbereiding. Gelieve tijdig stappen te ondernemen voor de noodzakelijke aanpassingen in Uw kassaregister zodoende dat U vanaf 8 mei 2021 een correcte afrekening kan opstellen.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, fiscaal accountant ITAA 11308681 – 26/04/2021)
Bang voor de erfbelasting? Waarom geen successieverzekering?

U denkt liever (nog) niet aan successieplanning? Dan adviseert Abeka u om uw rechtstreekse erfgenamen tegen al te hoge erfbelastingen te beschermen door een successieverzekering af te sluiten.

De tarieven van de erfbelasting in rechte lijn, dit wil zeggen naar uw kinderen toe, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonende partners zijn de volgende:

De bovenstaande tarieven zijn van toepassing per erfgenaam in de rechte lijn en worden nog eens afzonderlijk toegepast op het roerend vermogen enerzijds en het onroerend vermogen anderzijds in de nalatenschap.

Teneinde de erfbelasting te reduceren, kunt u er bij leven al voor zorgen dat u zoveel mogelijk erfgenamen (lees: kinderen) nalaat 😊. Hoe meer erfgenamen, hoe beter de belastingdruk verdeeld wordt. Als u er dan ook nog voor zorgt dat uw nalatenschap uit zowel roerend als onroerend vermogen bestaat, dan heeft u mogelijk en zonder er bij stil te staan reeds een mooie successieplanning uitgewerkt.

Heeft u echter maar één of een zeer beperkt aantal erfgenamen en een aanzienlijk vermogen, dan kan de erfbelasting serieus oplopen. Alles wat uw kind dan erft als totaal roerend of als onroerend meer dan € 250.000,00, zal dan belast worden aan een tarief van 27% erfbelasting. Wanneer de nalatenschap voornamelijk aandelen en onroerende goederen erft, is het niet evident de erfbelasting op korte termijn te betalen. Uw nalatenschap zal dan op korte termijn de aandelen of een onroerend goed mogelijk ten gelde moeten maken om de verschuldigde erfbelasting te voldoen. Het spreekt voor zich dat dit niet altijd voordelig is.

Veel verzekeraars bieden een verzekering aan tegen overlijden. De verzekeraar zal in dat geval een vooraf bepaald kapitaal uitbetalen waarmee de verschuldigde erfbelasting kan worden voldaan. De premie is ondermeer afhankelijk van het uit te keren bedrag in geval van overlijden en van de leeftijd van de persoon op wiens hoofd de verzekering wordt afgesloten. Bij de meeste verzekeraars kan u een polis overlijden maar afsluiten tot aan een bepaalde leeftijd maar dit geeft u in een later stadium de mogelijkheid om een definitieve planning uit te werken via testament, huwelijksovereenkomst, schenking, ….

Ook een oplossing via uw IPT-verzekering is niet uitgesloten.

TIP: Indien de erfgenamen de verzekering afsluiten op het hoofd van de erflater en de premies betalen met eigen middelen, dan wordt het uitgekeerde kapitaal niet mee opgenomen in de nalatenschap!

 

(Auteur: Bruno Van De Poel, Kredietexpert en KMO-adviseur – 30/03/2021)
Nog snel een tweede woning kopen met fiscale voordelen vóór 31/12/2021?

Op 9 maart 2021 werd er een wetsvoorstel ingediend dat een einde wenst te maken aan de belastingverminderingen voor kapitaalsaflossingen op hypothecaire leningen aangegaan voor de aankoop van een tweede woning.

Indien dit voorstel tot wet wordt gestemd, zal dit gelden voor alle aankopen vanaf 01/01/2022.

Wenst u een tweede woning aan te kopen, en is er fiscale ruimte voor aanvullende belastingverminderingen die U wenst te benutten, dan zal het noodzakelijk zijn om uw aankoop te realiseren vóór het jaareinde. Het maximale belastingvoordeel in de personenbelasting bedraagt 705 euro op jaarbasis.

Gezien de complexiteit van de personenbelasting, en meer in het bijzonder de woningfiscaliteit, is het aangewezen om Uw dossier voor te leggen aan een fiscalist. Mogelijk is uw fiscale korf in het langetermijnsparen reeds gevuld en heeft u zelfs ook bij een aankoop in 2021 geen aanvullend fiscaal voordeel.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, fiscaal accountant ITAA 11308681 – 30/03/2021)