1

8,02% intrest op uw tegoeden rekening-courant in de vennootschap!

Goed nieuws voor de bedrijfsleiders dewelke tegoeden aan hun vennootschap ter beschikking stellen.

Voor 2023 bedroeg de aanvaarde intrest op deze tegoeden 5,70% maar voor 2024 werd deze intrest opgetrokken naar 8,02%.

Bij een toekenning van deze intresten is het wel opletten dat de fiscale regels van de thin-cap worden nageleefd. Wordt er geen rekening gehouden met deze regels dan wordt een deel van deze intresten immers geherkwalificeerd in een dividend. Deze herkwalificatie heeft tot gevolg dat een deel van de intresten fiscaal niet aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.

Bij de uitkering van de intresten is de vennootschap verplicht om 30% roerende voorheffing in te houden. Maar ook na inhouding van deze 30% roerende voorheffing zal de netto intrest 5,614% bedragen!

Het valt te verwachten dat de fiscus bij toekenning van deze intresten aandacht zal schenken aan de financiële positie van de vennootschap. Als er voldoende cash is om de tegoeden terug te betalen en u wenst toch het persoonlijke rendement op deze tegoeden na te streven, dan is het bij een fiscale controle niet uitgesloten dat de fiscus zal trachten om de fiscale aftrek van de intresten bij de vennootschap te betwisten.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 29/01/2024)
Een belastingverhoging van 9% bij onvoldoende voorafbetalingen in 2024!

Met uitzondering van jonge vennootschappen en jonge zelfstandigen zijn vennootschappen en zelfstandigen aangewezen tot voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting en personenbelasting.

In 2024 zal het nog belangrijker zijn om aandacht te hebben voor deze materie en deze betalingen tijdig te organiseren.

De belastingverhoging wordt immers in 2024 opgetrokken tot 9% en bovendien zijn deze belastingverhogingen fiscaal niet aftrekbaar. Toch een serieuze sanctie als je het ons vraagt.

In feite kan er gesteld worden dat een correcte voorafbetaling van deze belastingen een goede belegging is en deze belastingverhogingen kan neutraliseren en/of reduceren.

De website FOD Financiën wacht nog op een update met betrekking tot de voorafbetalingen Aj 2025 maar deze zal wellicht snel beschikbaar zijn.

In ieder geval kan u de voorafbetalingen uitvoeren vóór volgende data indien het boekjaar afsluit op 31/12/2024:

 • Vóór 10/04/2024 (voordeel 12%)
 • Vóór 10/07/2024 (voordeel 10%)
 • Vóór 10/10/2024 (voordeel 8%)
 • Vóór 20/12/2024 (voordeel 6%)

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 29/01/2024)
Een laatste voorafbetaling organiseren vóór 20/12/2023?

Vennootschappen dewelke hun boekjaar afsluiten per 31/12/2023 alsook de zelfstandigen en vrije beroepen kunnen nog een laatste voorafbetaling organiseren vóór 20/12/2023.

Door middel van een correcte voorafbetaling van de verschuldigde vennootschapsbelasting en/of personenbelasting kunnen de aanzienlijke en fiscaal niet aftrekbare belastingverhogingen geneutraliseerd of gereduceerd worden !

Deze belastingvermeerderingen zijn niet van toepassing op de jonge vennootschappen en zelfstandigen.

Meer info omtrent deze voorafbetalingen:

Correct vooraf betalen is dan ook geld besparen!

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 30/11/2023)
Het wordt hoog tijd om Uw aangiftes personenbelasting en vennootschapsbelasting in te dienen!

Zelfstandigen en bedrijfsleiders zullen uiterlijk op 18/10/2023 aangifte moeten indienen in de personenbelasting over inkomstenjaar 2022 (Aj 2023).

Ook de vennootschappen, wiens boekjaar werd afgesloten op 31/12/2022, zijn gehouden om ten laatste aangifte BIZTAX in te dienen op 09/10/2023.

Een tijdige en volledige aangifte is belangrijk want de sancties zijn dan ook niet licht.

Bij laattijdige aangifte kan de fiscus immers een aanslag van ambtswege vestigen. Deze aanslag van ambtswege heeft een omkering van de bewijslast tot gevolg en zal ook tot gevolg hebben dat de aanslag en onderzoekstermijn op vier jaar wordt gebracht.

Tevens kan de fiscus boetes en/of belastingverhogingen opleggen.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 29/09/2023)
Voorafbetalen om geld te besparen!!

Eenmanszaken en vennootschappen, met uitzondering van deze waarvan het boekjaar wordt afgesloten op 30 juni, kunnen een eerstvolgende voorafbetaling uitvoeren vóór 10/07/2023.

Jonge vennootschappen en jonge zelfstandigen zijn niet gehouden tot voorafbetalingen indien aan alle voorwaarden is voldaan.

Het belang van deze voorafbetalingen werd reeds eerder toegelicht maar wij blijven dit benadrukken.

In het geval Uw vennootschap geen voorafbetalingen doet zal de verschuldigde vennootschapsbelasting immers verhoogd worden met een niet aftrekbare belastingvermeerdering van maar liefst 6,75%.

Voor zelfstandigen en vrije beroepers, belastbaar in de personenbelasting, is de belastingvermeerdering Aj 2024 opgetrokken naar 4,5%!

Het uitvoeren van voorafbetalingen is dan ook de enige manier om deze niet aftrekbare belastingvermeerderingen te reduceren of volledig te neutraliseren.

Mochten er onvoldoende liquide middelen zijn, dan nog liever een krediet met aftrekbare intresten dan bij de aanslag geconfronteerd worden met een niet aftrekbare belastingvermeerdering! Bovendien heeft U ook de gemoedsrust dat de verschuldigde belastingen reeds deels of volledig werden betaald.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 29/06/2023)
Hoe zit het met de fiscale aftrek van de personenwagens in de vennootschapsbelasting?

Personenwagens aangeschaft vóór 01/07/2023

De fiscale aftrek wordt bepaald op basis van de gramformule:

Aftrekpercentage = 120% – (0,5 * coëfficiënt * aantal gram Co2 per kilometer)

De coëfficiënt wordt als volgt bepaald:

 • 1 voor voertuigen met dieselmotor
 • 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale pk
 • 0,95 voor voertuigen met een andere motor

Het volgens de gramformule bepaalde percentage kan niet lager dan 50% maar ook niet hoger dan 100%.

Wagens met een Co2 uitstoot groter of gelijk aan 200 zijn slechts voor 40% fiscaal aftrekbaar.

Electrische wagens zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Hou er ook rekening mee dat de personenwagen mogelijk als een fake-hybride kan beschouwd worden. Dit gegeven heeft een impact op de fiscale aftrek en de belastbare voordelen alle aard.

 

Personenwagens aangeschaft vanaf 01/07/2023 tot en met 31/12/2025

Voor deze wagens deels of volledig op fossiele brandstof wordt de fiscale aftrek bepaald op basis van de gramformule en wordt er in een overgangsregeling voorzien.  Deze overgangsregeling houdt in dat de fiscale aftrek op basis van de gramformule verder zal afgetopt worden tot:

 • 75% in 2025
 • 50% in 2026
 • 25% in 2027
 • 0% in 2028

 

Personenwagens aangeschaft vanaf 01/01/2026

Voor deze personenwagens deels of volledig op fossiele brandstof zal er geen fiscale aftrek meer worden toegestaan.

 

Electrische of Co2-vrije personenwagens

Ook deze personenwagens zullen in de toekomst niet langer voor 100% fiscaal aftrekbaar blijven:

 • aankoop vóór 01/01/2027                      100%
 • aankoop 2027                                           95%
 • aankoop 2028                                           90%
 • aankoop 2029                                           82,5%
 • aankoop 2030                                           75%
 • aankoop 2031                                           67,5%

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 30/05/2023)
Het belang van een tijdige aangifte vennootschapsbelasting!

Indien het boekjaar van Uw vennootschap eindigt per 31/12/2022 zal Uw accountant een aangifte in de vennootschapsbelasting (BIZTAX) moeten indienen vóór 09/10/2023.

Een laattijdige aangifte moet ten allen tijde vermeden worden want de gevolgen zijn immens zwaar.

Eerst en vooral wordt de onderzoekstermijn van de aangifte uitgebreid van 3 naar 4 jaar maar noteer ook dat de fiscus bij laattijdige aangifte een ambtshalve aanslag zal vestigen op basis van de gegevens in haar bezit. Deze ambtshalve aanslag heeft een omkering van de bewijslast tot gevolg!

Gezien enkele wettelijke aanpassingen zullen er ook automatisch belastingverhogingen opgelegd worden en deze kunnen oplopen tot maar liefst 200%! De minimale belastingverhoging voor de eerste overtreding zal 10% bedragen.

Zijn er nog overgedragen verliezen of DBI-aftrekken dan zal de fiscus niet tolereren dat U die in mindering brengt van het belastbare resultaat dat blijkt uit de laattijdige aangifte.

En als kers op de taart kan er nog een administratieve boete worden opgelegd van 50 tot 1.250 euro.

Om deze afstraffing te vermijden zou een mens zich voor minder haasten en er alvast voor zorgen dat de aangifte vennootschapsbelasting tijdig wordt ingediend.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 30/05/2023)
Voorafbetalen = belastingen besparen!

Een correcte voorafbetaling van de verschuldigde belastingen inzake personen- en vennootschapsbelasting is een eenvoudige manier om belastingen te besparen. De belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen is immers aanzienlijk (Aj 2024 = 6,75% VB en 4,5% PB) en bovendien fiscaal niet aftrekbaar!

De belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de personenbelasting is verdubbeld in vergelijking met het voorgaande jaar!

Iedere zelfstandige en vennootschap met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar 2023 kan voor Aj 2024 een eerste voorafbetaling uitvoeren vóór 11/04/2023.

De belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen is niet van toepassing op “jonge” zelfstandigen en “jonge” vennootschappen.

Meer informatie omtrent de voorafbetalingen:

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 29/03/2023)
Liquidatiereserves uitkeren in 2023 of niet?

Vele KMO-vennootschappen hebben in het verleden liquidatiereserves aangelegd met het oog op een toekomstige dividenduitkering van deze reserves aan het verlaagde tarief van 5% roerende voorheffing.

Om dit verlaagde tarief inzake roerende voorheffing te genieten dient er een sperperiode van 5 jaar gerespecteerd te worden.

Vanaf 01/01/2023 komen dan ook alle aangelegde liquidatiereserves van het boekjaar 31/12/2017 en voorgaande voor uitkering aan het verlaagde tarief in aanmerking. Uiteraard dienen de voorwaarden inzake balans- en liquiditeitstesten te worden nageleefd en zal de vennootschap gehouden worden om een aangifte roerende voorheffing in te dienen.

Overweegt U binnenkort een vereffening/liquidatie van de vennootschap, dan is een dividenduitkering uit deze liquidatiereserves niet de aangewezen piste. Dit in de wetenschap dat liquidatiereserves bij ontbinding van de vennootschap worden toegewezen aan de aandeelhouders zonder aanvullende inhouding van roerende voorheffing.

En wat als er een grote belastinghervorming komt? Gaat dan het verlaagde tarief van 5% en de vrijstelling roerende voorheffing van deze liquidatiereserves op het ogenblik van de ontbinding standhouden? In het verleden is reeds gebleken dat onze overheid in deze materie geen betrouwbare partner is!

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 28/02/2023)
Een laatste voorafbetaling organiseren vóór 20/12/2022?

Eenmanszaken en vennootschappen, waarvan het boekjaar eindigt op 31/12/2022, kunnen nog een laatste voorafbetaling in de personen- en respectievelijk vennootschapsbelasting organiseren vóór 20/12/2022.

Het belang van voorafbetalingen werd reeds in het verleden benadrukt en is essentieel om de belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden en/of te reduceren. In de personenbelasting bedraagt deze belastingvermeerdering 2,25 % en in de vennootschapsbelasting zelfs 6,75%.

Jonge zelfstandigen en kleine jonge vennootschappen zijn niet gehouden tot deze voorafbetalingen.

De volledige toedracht van deze voorafbetalingen wordt toegelicht op de website FOD Financiën:

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 29/11/2022)