1

Mogen verwijlintresten worden aangerekend bij niet tijdige betaling van een factuur?

Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, kan de verkoper of de dienstverstrekker verwijlinteresten aanrekenen, zelfs al wordt in de algemene voorwaarden geen enkele schadevergoeding bepaald.

  • Ofwel wordt in de algemene voorwaarden niets bepaald, en bent U verwijlinteresten verschuldigd zodra de verkoper of de dienstverstrekker U in gebreke stelt door een aanmaning van de deurwaarder of een aangetekende brief.
    Hij kan U dan interesten aanrekenen tegen het wettelijk percentage.  Elk semester wordt er een nieuwe intrestvoet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad;
  • Ofwel wordt in de algemene voorwaarden bepaald dat in geval van betalingsachterstand automatisch interesten zullen worden aangerekend.
    In dat geval dient U die te betalen zonder te wachten dat U in gebreke wordt gesteld en zelfs indien het toegepaste percentage hoger ligt dan het wettelijk percentage, maar evenwel niet onredelijk veel hoger.

In de algemene voorwaarden kan eveneens een bijkomende vergoeding worden voorzien, in geval van betalingsachterstand!
Een dergelijke clausule is enkel geldig indien een gelijkaardige vergoeding wordt bepaald ten laste van de verkoper of van de dienstverstrekker, indien die hun verplichtingen niet nakomen (laattijdige levering…).
Dergelijke vergoeding moet in verhouding blijven tot de geleden schade.

De verkoper of dienstverstrekker kan van U de betaling van een factuur eisen binnen de 10 jaar, wat betreft de vorderingen die in het contract zijn bepaald.

Daarnaast voorziet het burgerlijk wetboek een reeks kortere verjaartermijnen, waaronder:

  • 6 maanden voor hotel- en restaurantrekeningen;
  • 1 jaar voor deurwaarderskosten;
  • 2 jaar voor medische kosten;
  • 5 jaar voor advocaatkosten.

Indien U eventueel wordt gevraagd een reeds verjaarde factuur te betalen, dan bent U vrij die verjaringstermijn in te roepen via een aangetekende brief, gericht aan de verkoper of de dienstverstrekker.

 

(Bron: www.mineco.fgov.be)