1

Een OSS-aangifte voor verkopen op afstand!

Abeka kan u bevestigen dat vanaf 01/07/2021 btw-plichtigen voor hun verkopen op afstand niet langer genoodzaakt zijn om zich te registreren in andere EU-lidstaten voor btw-doeleinden. De oude drempels voor de verkopen op afstand per lidstaat zullen niet meer van toepassing zijn.

Voor deze verkopen van goederen op afstand, met vervoer rechtstreeks of onrechtstreeks door de verkoper van deze goederen aan een andere lidstaat, aan buitenlandse niet btw-plichtige klanten, is de btw verschuldigd daar waar de afnemer gevestigd is.

Vanaf 01/07/2021 zal de verkoper de verschuldigde btw in die lidstaten kunnen afdragen door middel van een OSS-aangifte. OSS staat voor One Stop Shop en de registratiemodule is beschikbaar.

De OSS-aangifte zal moeten ingediend worden vóór het einde van de maand volgend op de aangifteperiode.

De regeling voor de verkopen op afstand is niet van toepassing op nieuwe vervoersmiddelen, accijnsgoederen en goederen onderworpen aan de margeregeling.

Belgische btw-plichtigen, die in geen enkele andere lidstaat gevestigd zijn en die niet meer dan 10.000 euro verkopen op afstand realiseren, zijn niet gehouden tot deze OSS regeling en kunnen voor de verkopen op afstand Belgische btw aanrekenen.

Meer informatie met betrekking tot deze nieuwe regeling vindt u in deze link.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 01/06/2021)
Verlaagd btw-tarief horeca van toepassing vanaf 08/05/2021 – 30/09/2021

Met de heropening van de terrassen en de horeca in het vooruitzicht besliste de ministerraad om een ontwerp van KB goed te keuren die het btw-tarief in de horeca tijdelijk verlaagt.

Vanaf 08/05/2021 tot en met 30/09/2021 zal het verlaagde tarief van 6% van toepassing zijn op alle restaurant- en cateringdiensten, alsook op de dranken welke ter plaatse worden gebruikt. Dit geldt ook voor de alcoholische dranken.

De restaurantuitbater en de horecaondernemer nemen dus best hun voorzorgen door een tijdige aanpassing te doen in het kassaregister. Zodoende kan de Bourgondiër eerstdaags op het terras een  afrekening ontvangen met een correcte toepassing van de btw.

Wij verwachten dat het KB eerstdaags wordt goedgekeurd en zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, fiscaal accountant ITAA 11308681 – 03/05/2021)
Verlaagde btw horeca van toepassing vanaf 08/06/2020 tot en met 31/12/2020

Vanaf 08/06/2020 tot en met 31/12/2020 zal er in de horeca een verlaging zijn van de toepasselijke btw-tarieven op restaurant- en cateringdiensten. Meer informatie vindt u in het bericht van FOD Financiën dd. 06/06/2020.

In functie van deze Corona-maatregel is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk de noodzakelijke aanpassingen te laten maken in Uw kassaregister. Zodoende kunnen de correcte btw-tarieven worden aangerekend en toegepast.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 96 807)
Bijkomend uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april twee maanden automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw:

 • indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020.
 • uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 96 807)
Coronavirus – Bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing

Hierbij willen wij u op de hoogte houden van deze bijkomende steunmaatregelen inzake in titel vermelde belastingen.

 

(Bron: website Federale Overheidsdienst Financiën)

 
Automatisch uitstel voor het indienen van de btw-aangiften, intracommunautaire opgaven en klantenlistings

Omwille van de Coronaperikelen werd er uitstel gegeven voor het indienen van de btw-aangiften, intracommunautaire opgaven en klantenlistings.


Uitstel indienen van de btw-aangiften:

Voor de starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf van btw wordt het uitstel beperkt tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

 

Uitstel indienen van de intracommunautaire opgaven:

 

Uitstel indienen van de jaarlijkse klantenlisting:

De termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting werd verlengd tot 30 april 2020. Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.
Btw: vereenvoudiging bewijsvoering van de intracommunautaire levering – het bestemmingsdocument

Een vervelende zaak bij btw-controles is het leveren van het bewijs van de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen. Is er echt een levering aan het buitenland gebeurd?

Vanaf 1 juli 2016 is er echter een administratieve vereenvoudiging, in die mate dat het vervoer vanuit België naar een andere lidstaat kan bewezen worden door een bestemmingsdocument.
Niettegenstaande deze vereenvoudiging kan de btw-administratie nog steeds andere documenten (vervoerdocumenten, contracten, betalingsbewijzen, crm …) opvragen om de echtheid van het bestemmingsdocument te verifiëren.

Het bestemmingsdocument dient te worden geattesteerd binnen de drie maanden na het verstrijken van de verkoop.
Dit bestemmingsdocument mag per mail verstuurd en bevestigd worden, voor zover de authenticiteit van de ondertekenaar gegarandeerd blijft.
Bestemmingsdocumenten mogen ook alle intracommunautaire leveringen omvatten aan eenzelfde klant voor een periode van maximaal drie opeenvolgende kalendermaanden waarin de goederen door de koper in ontvangst werden genomen.
De koper mag binnen zijn organisatie een persoon aanduiden, die op voorhand de leverancier schriftelijk inlicht over zijn identiteit en hoedanigheid.

 

Welke vermeldingen dienen zeker op het bestemmingsdocument voor te komen?

 • gegevens van de leverancier (naam, adres, BTW-nummer);
 • gegevens van de koper (naam, adres, Btw-nummer);
 • bevestiging van de aankomst van de goederen (lidstaat, stad, gemeente);
 • bevestiging van het tijdstip van aankomst (maand en jaar);
 • de periode waarop het document betrekking heeft, de leveringen mogen gegroepeerd worden per kwartaal;
 • een verwijzing naar de factuur, of een ander document dat naar de factuur linkt (bestelbon);
 • een beschrijving van de goederen, alsook de prijs in euro, exclusief btw.

Het bestemmingsdocument geldt, samen met de verkoopfactuur en het betalingsbewijs, als weerlegbaar vermoeden van een intracommunautaire levering.

Indien de verkoper het vervoer organiseert, dient ook het transportdocument nog voorgelegd te worden.

De verkoper moet ook steeds zijn intracommunautaire leveringen in een intracommunautaire aangifte opnemen.

In de btw-beslissing E.T. 129.460 dd. 1 juli 2016 kan men enkele modellen van bestemmingsdocumenten terugvinden.

Uiteraard kan ook Abeka u hierbij helpen!

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
BTW op bestuurdersvergoedingen opnieuw uitgesteld tot 01/04/2016 – BTW-eenheid!!!

Bent u een bestuurder of zaakvoerder die zijn mandaat uitoefent via een vennootschap, dan is volgend artikel belangrijk.


Hoe zit het juist in elkaar?

 • Bestuurdersbezoldigingen voor een natuurlijk persoon zijn niet aan BTW onderworpen.
 • Voorheen konden bestuurdersvennootschappen kiezen om hun bestuurdersvergoedingen al dan niet aan BTW te onderwerpen.
 • De eerste verlenging gebeurde tot 01/01/2016.
 • Bedoeling was om vanaf 01/01/2015 deze bestuurdersvergoedingen (periodieke vergoedingen, tantièmes, presentiegelden) voor vennootschappen aan de BTW te onderwerpen.
 • Er werd beslist de inwerkingtreding van deze maatregel terug met 3 maanden uit te stellen tot 01/04/2016.
 • Nadeel: Voor vennootschappen welke niet onderworpen zijn aan de BTW kan dit een meerkost tot gevolg hebben. Mogelijk kan de BTW-eenheid een oplossing bieden.  Informeer tijdig.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Verbouwen aan 6% btw: welke woningen vallen uit de boot? Een overgangsmaatregel werd voorzien!!

Vanaf 1/1/2016 zal, om verbouwingen aan privé-woningen tegen 6% btw gefactureerd te krijgen, de eerste ingebruikname van de woning tenminste 10 jaar aan de werken moeten voorafgegaan zijn. Tot op heden was deze termijn 5 jaar.
Woningen met ingebruikname 2007-2010 vallen dus uit de boot. Maar gelukkig genoeg heeft men in laatste instantie voorzien in een overgangsmaatregel voor woningen die vanaf 01/01/2016 niet voldoen aan de nieuwe ouderdomsvereiste.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overgangsmaatregel om zodoende de oude “tariefregeling 2015” te kunnen genieten tot uiterlijk 31.12.2017

Voorafgaandelijke opmerking:
Woningen die na 31/12/2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen kunnen zich NIET beroepen op de “tariefregeling 2015” noch op de overgangsmaatregel. Voor dergelijke woningen geldt het normale btw-tarief van 21%.

Om na 31/12/2015 alsnog in aanmerking te kunnen komen voor de “tariefregeling 2015”:

1. moet de woning tussen 01/01/2007 en 31/12/2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen

2. moet op 31/12/2015 voldaan zijn aan alle toepassingsvoorwaarden van de “tariefregeling 2015”

3. dient:

 • de overeenkomst met betrekking tot de concrete werken gesloten te zijn uiterlijk op 31/12/2015.
  Naast de wettelijk voorziene gevallen waarin een overeenkomst vaste dagtekening heeft (o.a. registratie op een registratiekantoor naar keuze of de opname van de hoofdinhoud van de overeenkomst in een authentieke (notariële) akte), kan de vaste datum van de overeenkomst ook worden aangetoond indien de dienstverrichter/aannemer uiterlijk op 31/12/2015 een kopie van de overeenkomst aan zijn btw- controlekantoor bezorgt (zie ook onderstaande opmerkingen). Het btw- controlekantoor reikt in dat geval een ontvangstbewijs uit met vermelding van de datum van ontvangst en de coördinaten van de betrokken partijen (dienstverrichter en bouwheer) (Opgelet de btw-controlekantoren zullen van 25/12/2015 tot en met 03/01/2016 gesloten zijn ) OF;
 • voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning dient de aanvraag met betrekking tot de concrete werken ingediend te zijn uiterlijk op 31/12/2015. De indieningsdatum moet worden aangetoond aan de hand van: een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs OF het bewijs van aangetekende verzending OF het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform. De aannemer/dienstverrichter moet een kopie bewaren van die aanvraag, het bewijs van de indieningsdatum en de stedenbouwkundige vergunning OF;
 • voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige meldingsplicht, moet het meldingsformulier met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk 31/12/2015. De indieningsdatum moet worden aangetoond aan de hand van: een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs OF het bewijs van aangetekende verzending OF het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform. De aannemer/dienstverrichter moet een kopie bewaren van het meldingsformulier en van het bewijs van de indieningsdatum.

4. moet de factuur m.b.t. deze werken uiterlijk 31/12/2017 uitgereikt zijn.

Link artikel: “Voor welke renovatiewerken geldt het btw-tarief van 6%?”

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Hoe fiscaal voordelig een geschenk geven aan uw relaties en medewerkers?

Relatiegeschenken geven aan uw zakenrelaties en personeel ter gelegenheid van een huwelijk, verjaardag, pensionering, … het is een mooie geste.  Nu het eindejaar in aantocht is, toch even resumeren wat kan en mag, want … de fiscus kijkt mee.

 

Kosten van relatiegeschenken aan zakenrelaties zijn voor 50% aftrekbaar

Belangrijk is dan wel dat u zich beperkt tot een maximaal bedrag van € 125,00 per jaar en per persoon.

Bedraagt het bedrag toch meer dan € 125,00, dan beschouwt de fiscus dit als een “voordeel alle aard” en moet er een fiche 281.50 opgemaakt worden.  De zakenrelatie zal hierop dan belast worden (een vergiftigd geschenk dus …), maar de kost is dan voor de schenker wel 100% aftrekbaar.

De btw op relatiegeschenken is volledig recupereerbaar indien dit per geschenk én per klant minder dan € 50,00 (exclusief btw) bedraagt.  Is het bedrag hoger, dan is de btw niet aftrekbaar.

Uiteraard is geweten dat btw op alcohol en rookwaren nooit aftrekbaar is.

Voor relatiegeschenken aan particulieren geldt die grens van € 125,00 niet, de uitgave is dan ook maar voor 50% aftrekbaar.

 

Reclameartikelen

Regelmatig wordt ons gevraagd of reclameartikelen ook onder deze beperking vallen.

Reclameartikelen, die geen verbruiksgoederen zijn, waarop duidelijk het logo, de naam, het adres, het telefoonnummer, de website, … staan, zijn voor 100% aftrekbaar, zowel fiscaal als voor de btw.

Meestal vallen hieronder: agenda’s, kalenders, onderleggers, balpennen, petten, T-shirts, …

 

Geschenken aan personeel

Geschenken aan het personeel bij bepaalde gelegenheden zijn fiscaal aftrekbaar, btw-recupereerbaar en RSZ vrijgesteld als zij het bedrag van € 35,00 (inclusief btw) per persoon (plus € 35,00 per kind) per jaar niet overtreffen.

Betreft het een pensionering, dan wordt een fiscaal bedrag van € 35,00 per dienstjaar aanvaard.  Maar de btw is niet recupereerbaar als het geschenk meer kost dan € 50,00 (exclusief btw).  Voor de RSZ echter geldt er een maximum aan vrijstelling van € 875,00.

Wilt u een werknemer belonen die 25 jaar of 35 jaar dienst heeft, dan kan u als werkgever een premie geven, vrij van belastingen en RSZ, van maximaal één (25 jaar) en maximaal twee (35 jaar) brutomaandlonen.  Deze kost is echter fiscaal niet aftrekbaar.

Bij een huwelijk/wettelijke samenwoning is het geschenk voor de werknemer vrijgesteld van belastingen tot € 200,00.

Het geschenk is voor de schenker volledig aftrekbaar, ook indien het € 200,00 overtreft (fiche 281.10 opmaken).  De btw is niet recupereerbaar.  Er is slechts een vrijstelling RSZ tot € 200,00.

 

Tickets voor een evenement

Tickets voor films, theater, sportwedstrijden etc., het is altijd leuk om ze te mogen ontvangen.
Maar ook hier blijft de fiscus/btw waakzaam.

Vooreerst gaan wij ervan uit dat deze tickets echt beroepsmatig zijn.

Fiscaal gezien heeft de fiscus al aangegeven dat het aanbieden van gratis tickets voor klanten aftrekbaar zijn en niet belastbaar in hoofde van de genieter. De fiscus heeft dit reeds meerdere malen bevestigd voor sportwedstrijden, culturele activiteiten etc.

Maar voor de aftrek btw ligt het weer heel wat moeilijker.

Het is goed om weten dat de € 50,00 grens voor de btw hier niet van toepassing is, men geeft immers geen goed, weg maar een dienst.

Geeft u tickets aan uw klanten weg, dan is de btw niet aftrekbaar, tenzij u kan bewijzen dat u echt aanwezige publiciteit voert die “vermoedelijke verkopen“ kan aantonen.
Deze 100 % aftrekbaarheid geldt tevens voor sponsoring van een evenement, waarbij u gratis tickets hebt gekregen.
Geeft u tickets weg bij de verkoop van een product, dan is ook hier de btw aftrekbaar.
Verloot u echter tickets, dan is de btw weer niet aftrekbaar.

Geeft u tickets aan uw medewerkers, dan is de btw enkel aftrekbaar als u de tickets geeft aan al uw medewerkers. Dan is het immers een sociaal voordeel.

Een goede raad: zorg ervoor dat u volwaardige facturen van de tickets kunt voorleggen, publiciteit terzake bijhoudt, mailings kunt voorleggen, namen noteert, eventuele foto’s neemt.
Het kan uw dossier alleen maar sterker maken.

 

Prijzen bij tombola’s, braderijen etc.

Zijn fiscaal aftrekbaar, wat de btw betreft dien je hier rekening te houden met de aankoopprijs exclusief btw. Ligt deze hoger dan € 50,00, dan is de btw niet aftrekbaar.

 

Tip:

De Administratie zal altijd erg geïnteresseerd meekijken bij het uitdelen van relatiegeschenken.  Zorg daarom voor een gedetailleerde lijst van wie wat gekregen heeft.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)