1

Verlengde btw-aangiftetermijnen zomermaanden 2022

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de fiscus informatie omtrent de verlengde aangiftetermijnen inzake btw tijdens de zomermaanden.

Voor de maandaangifte juni 2022 en de kwartaalaangifte 2e kwartaal 2022 hebben de btw-plichtigen tijd tot 10 augustus 2022 om hun aangifteverplichting na te komen.

De maandaangifte van juli 2022 moet ten laatste worden ingediend op 9 september 2022.

 

Opgelet:

  • Wenst u een terugbetaling van uw btw-tegoeden, dan gelden deze termijnen niet!
  • Is er btw verschuldigd, dan dient deze te worden voldaan ten laatste op 20/07/2022 (btw juni 2022/btw 2Q 2022) en ten laatste op 22/08/2022 (btw juli 2022)

Tot op heden begrijpen wij nog steeds niet waarom er in de zomermaanden ook geen uitstel wordt verleend voor de betaling van de verschuldigde btw en waarom dit uitstel niet geldt als u een terugbetaling wenst van de btw-tegoeden.

Voor vele btw-plichtigen is het dan ook uitstel verlenen zonder uitstel te verlenen, want geen enkele btw-plichtige wenst immers btw te betalen op basis van ruwe inschattingen in de wetenschap dat tekorten onderworpen worden aan een verwijlintrest van 0,8% per maand! Ook btw-plichtigen die de terugbetaling van hun tegoeden niet in het gedrang willen brengen hebben in feite geen zomeruitstel!

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 30/06/2022)
6% btw aanrekenen als u de gemeubelde vakantiewoning verhuurt?

Vanaf 1 juli 2022 is verhuur van gemeubelde logies voor korte termijn onderworpen aan 6% btw wanneer deze verhuur samengaat met een specifiek aantal bijkomende diensten.

Verhuurt u tijdens de zomer een gemeubelde kamer, een gemeubeld appartement of een gemeubelde vakantiewoning voor een termijn van minder dan drie maanden en verstrekt u hierbij minstens één van onderstaande diensten, dan zal u vanaf 1 juli 2022 verplicht 6% btw moeten aanrekenen:

  • instaan voor het fysieke onthaal van de gasten;
  • dagelijks verschaffen van ontbijt;
  • terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en, bij een verblijf van langer dan één week, minstens één keer per week verversen.

Verhuurt u dus voor deze korte duur en biedt u minstens één van voormelde diensten aan, dan valt u onder de nieuwe btw-regeling en dan zal u tegen 1 juli 2022 een btw-nummer moeten aanvragen en wordt u gehouden om btw-aangiften in te dienen.

De aanvang van uw btw-activiteit zal u binnen de wettelijke termijnen moeten melden door middel van het formulier 604A via Myminfin.

Aangezien de verhuur van gemeubelde logies niet in aanmerking komt voor de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen inzake btw, wordt u als verhuurder ook gehouden om kwartaalaangiften inzake btw in te dienen.

De nieuwe regels treden in werking op 1 juli 2022 en het nieuwe btw-regime is enkel van toepassing op verblijven die geboekt worden vanaf 1 juli 2022.

FOD financiën publiceerde tevens de volgende toelichting.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 30/06/2022)
Geen btw-uittreksel meer op papier!

Inmiddels werden de btw-aangiften van het eerste kwartaal 2022 ingediend. De btw-administratie zal nog een laatste keer een btw-uittreksel op papier verzenden. Het btw-rekeninguittreksel informeert omtrent de verschuldigde – of terug te vorderen btw van uw vennootschap of eenmanszaak.

Vanaf het 2de kwartaal 2022 zal u het overzicht met de toestand van uw rekening-courant dus niet meer per post ontvangen, maar is het enkel mogelijk om de digitale versie van het rekeninguittreksel in MyMinfin te raadplegen.

Meer info hierover vindt u op de website van FOD Financiën.

Zoals wij reeds informeerden in een vorige uitgave van onze nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om e-Box te activeren. Door de activatie van e-Box zal u alle briefwisseling van FOD Financiën ontvangen in één platform. Het activeren van e-Box kan u via website e-Box Enterprise.

Voor bijstand bij de activering van de e-Box kan u altijd terecht bij uw vertrouwde Abeka-medewerker.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 30/05/2022)
Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers voor alle woningen vanaf 1 april 2022

Naast de maatregelen die de overheid onlangs nam tegen de stijgende energieprijzen, is er nog een belangrijke wijziging doorgevoerd. Zo daalt vanaf 1 april 2022 het btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers van 21% naar 6% voor alle woningen.

Met deze maatregel wil de federale regering gezinnen en alleenstaanden financieel helpen om hun woning energiezuinig te maken en hen te stimuleren over te stappen op hernieuwbare energiebronnen.

De btw-verlagingen voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gelden vanaf 1 april 2022 tem 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 29/04/2022)
Dan toch geen btw-verlaging voor fietsen en e-bikes!

In onze vorige nieuwsbrief wezen wij op de ‘elektrische fiets’ als fiscaal interessant alternatief voor de bedrijfswagen. Wij kondigden toen aan dat de Europese Unie een btw-verlaging van 21% naar 6% goedkeurde en dat vermoedelijk deze verlaging ook eerstdaags van kracht zou worden in België.

Helaas dienen wij u te melden dat de btw op fietsen en e-bikes dan toch niet verlaagd wordt naar 6%. Dit besluit werd op 6 april 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

In plaats van een btw-verlaging heeft de regering beslist om het gereserveerde budget van 80 miljoen euro te gebruiken om het fietsen te promoten. Concreet stelt de regering voor om de fietsvergoedingen voor woon-werkverkeer volgend jaar te indexeren en deze fietsvergoeding mogelijk zelfs te verplichten. Op heden heeft de werkgever nog de vrije keuze om al dan niet een fietsvergoeding te geven aan zijn werknemers.

Een spijtige zaak voor onze sportieve ondernemers en werknemers die ook op de toekomstige aankoop van hun fietsen 21% btw zullen moeten dragen.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 29/04/2022)
Een (elektrische) bedrijfsfiets kopen?

De (elektrische) fiets is een interessant alternatief voor de bedrijfswagen en biedt bovendien heel wat voordelen. In dit artikel lichten wij de fiscaliteit toe.

De (elektrische) fiets en kosten zijn namelijk voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Een fiets ter beschikking gesteld door een vennootschap mag verder ook privé gebruikt worden zonder dat er sprake is van een belastbaar voordeel alle aard in hoofde van de gebruiker, en dit op voorwaarde dat de fiets effectief gebruikt wordt voor woon-werkverkeer en dit uiteraard ook bewezen kan worden.

Woon-werkverplaatsingen zijn fiscaal niet aftrekbaar voor een zelfstandige in een eenmanszaak.

De aankoop van een (elektrische) fiets kan niet meteen in kosten genomen worden. Een fiets dient te worden afgeschreven over de werkelijke ingeschatte gebruiksduur.

Ook de btw die op de aankoop van de fiets en bijhorende kosten wordt aangerekend, is voor 100% te recupereren. In het geval van privé gebruik zal er wel een deel van de recupereerbare btw herzien moeten worden.

De Europese Unie keurde heel recent een btw-verlaging van 21% naar 6% goed.  Vermoedelijk wordt deze verlaging eerstdaags van kracht in België en zal er in de toekomst mogelijk maar 6% btw betaald moeten worden op de aankoop van een fiets.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 31/03/2022)
Geen btw-vrijstelling meer voor handelingen zonder therapeutisch doel!

Op 1 januari 2022 wijzigde de btw-vrijstellingsregeling voor (para)medische beroepen.

De btw-vrijstelling werd beperkt tot ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel (diagnose, verzorging en de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen).

Niet therapeutische handelingen en/of esthetische handelingen worden dus onderworpen aan btw.

 

Een medische handeling wordt geacht een therapeutisch doel te hebben wanneer:

  • de handeling voorkomt op de RIZIV nomenclatuur
  • de handeling in aanmerking komt voor terugbetaling
  • de handeling uitgevoerd wordt op medisch voorschrift van een arts

 

Ten gevolge deze wijziging werden sommige (para)medische beroepsbeoefenaars btw-plichtig of werden zij gemengde btw-plichtige vanaf 01/01/2022 en zijn zij gehouden om hiervan melding te maken vóór 31 januari 2022 via het formulier 604A of 604B.

Deze formulieren kunnen online ingediend worden.

De btw-plichtige handelingen zullen bovendien tot gevolg hebben dat zij gehouden worden tot de indiening van periodieke btw-aangiften of dat zij toepassing moeten vragen van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 31/01/2022)
Geen attest meer nodig voor toepassing van het verlaagde tarief btw (6%) voor renovatiewerken aan privéwoning!

Renovatiewerken aan privéwoningen ouder dan 10 jaar genieten het verlaagde btw-tarief van 6%. Tot en met 31/12/2021 mocht de aannemer het verlaagde tarief enkel toepassen als de eigenaar van de woning een btw-attest ondertekende met enkele verklaringen ten behoeve van deze toepassing. Dit attest verlegde de aansprakelijkheid inzake het btw-tarief naar de eigenaar die het attest had ondertekend.

Vanaf 1 januari 2022 is deze werkwijze niet meer van toepassing en wordt deze vervangen door een verklaring op de factuur. Indien het verlaagde tarief niet kan worden toegepast is het aan de klant om binnen de maand te melden dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

 

De volgende verklaring dient op de factuur opgenomen te worden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen.”

 

Aan de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde tarief van 6% is niets gewijzigd.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 31/01/2022)
Verlaagde drempelbedragen voor btw-teruggave

Om de liquiditeit van de ondernemingen te ondersteunen, werden de minimumbedragen om een btw-tegoed terug te vragen verlaagd en dit vanaf 1 april 2021 (KB 29/03/2021, BS 01/04/2021).

Normaal kunnen kwartaalaangevers enkel om een btw teruggave vragen indien het terug ter vorderen saldo minstens € 615,00 bedraagt of € 245,00 indien de teruggave wordt gevraagd in het vierde kwartaal. Voor maandaangevers is dit respectievelijk € 1.485,00 en € 245,00 voor de aangifte van december.

Met deze wijziging, wordt voor zowel de maand- als de kwartaalaangevers de drempel verlaagd naar € 400,00. Voor de teruggave in het vierde kwartaal of de maand december voor respectievelijk de kwartaalaangevers en de maandaangevers, is de drempel verlaagd naar € 50,00.

Indien u op uw tijdig ingediende btw-aangifte een btw-teruggave vraagt én de teruggave groter is dan de hiervoor vermelde drempelbedragen, zal de btw-teruggave binnen de drie maanden gestort worden op uw rekening. In principe kan een teruggave enkel op kwartaalbasis gevraagd worden, zelfs indien u maandelijks een btw-aangifte indient.

Uitzondering op deze maatregel is de vergunning maandelijkse teruggaaf. Meer informatie vindt u in deze link.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 30/11/2021)
Nooit meer decembervoorschot inzake btw!

Het decembervoorschot in de btw is definitief afgeschaft. In december 2020 gebeurde dit reeds éénmalig, maar in de loop van 2021 bevestigde de fiscus dat de btw-plichtigen voor de toekomst niet langer gehouden zijn om een voorschot te betalen.

In het verleden werden er voorschotten betaald vóór 24 december op de verschuldigde btw voor het 4e kwartaal (kwartaalaangever) en op de verschuldigde btw voor de maand december (maandaangever).

Er dient dan ook niet langer rekening gehouden te worden met deze uitgave in de cashplanning voor de maand december.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 26/10/2021)