1

Belangrijke maatregelen van verzekeraars voor bedrijven m.b.t. Corona

In dit artikel lijsten wij een aantal belangrijke maatregelen van verzekeraars voor bedrijven op met betrekking tot Corona.


1. Arbeidsongevallen

Gratis uitbreiding telewerk

U voorziet een schriftelijk document (te bekomen via uw sociaal secretariaat) dat de werknemer toestaat om telewerk te verrichten, dit vermeldt ook de plaats waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd, evenals het uurrooster.
Indien dit niet wordt vermeld, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld.

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval op de arbeidsplaats moeten 4 elementen bewezen zijn:

 1. een arbeidsrelatie die onder toepassing van de AO-wet valt
 2. een ongeval
 3. een letsel
 4. het ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Ook voor de ongevallen thuis gelden de vier hiervoor opgesomde voorwaarden. Vooral de 4e voorwaarde is van belang: het ongeval moet gebeurd zijn op het moment dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren is, en moet verband houden met de professionele risico’s van het werk of de arbeidsomgeving.

Zo heeft een thuiswerker bijvoorbeeld een arbeidsongeval wanneer hij:

 • tijdens het werk een verdieping lager naar de wc gaat en hierbij van de trap valt;
 • aan zijn bureau gaat zitten om te werken en hierbij van zijn bureaustoel schuift;
 • zich tijdens een pauze of de lunchpauze verbrandt aan heet water om koffie of thee te maken.

Daarentegen is een ongeval geen arbeidsongeval wanneer de thuiswerker:

 • van de trap valt op weg naar de voordeur om privépost in ontvangst te nemen;
 • zich bezeert bij het schoonmaken of het verzorgen van dieren;
 • op zijn dak klimt.

Thuiswerkers zijn ook verzekerd wanneer ze zich tijdens hun lunchpauze verplaatsen om eten te gaan kopen of ergens te gaan eten. Bovendien zijn ze ook verzekerd wanneer ze zich verplaatsen om kinderen naar en van opvang of school te vervoeren.
De uitbreiding telewerk/thuiswerk wordt door alle verzekeraars toegestaan zonder dat een voorafgaande melding nodig is.


Gratis uitbreiding thuislevering

Veel bedrijven zullen in deze uitzonderlijke periode trachten hun bedrijfsverlies te beperken door producten aan huis te leveren.
Voor deze bedrijven kan het contract arbeidsongevallen gratis uitgebreid worden met deze activiteit, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.

 

Is er tussenkomst bij een arbeidsongeval voor activiteiten die werknemers nu uitvoeren om de normale werking van het bedrijf te waarborgen ?

Naast de gratis uitbreiding voor thuislevering kan de verzekeraar alle activiteiten verzekeren die werknemers uitvoeren om de normale werking van het bedrijf te waarborgen (bv. rekken aanvullen, thuisleveringen klaarmaken, schoonmaak) gedurende de periode dat de overheidsmaatregelen van kracht zijn. De tijdelijke wijziging van activiteiten is verzekerd zonder bij-premie, maar kan best voorafgaand aan de verzekeraar gemeld worden.

 

Is er tussenkomst bij een arbeidsongeval in de periode van technische werkloosheid van een werknemer?

Als het personeel technisch werkloos is door het Coronavirus, zal de verzekeraar arbeidsongevallen verzekeren die het gevolg zijn van het occasioneel uitvoeren van taken in opdracht van de werkgever (bv. bederfbare goederen opruimen, vuilbakken buitenzetten, …).

 

Ziekte door Coronabesmetting is geen arbeidsongeval

 

2. Beroepsaansprakelijkheid medische beroepen: Ondersteuning medisch personeel

 • De verzekeraars breiden zonder bijpremie, de waarborg beroepsaansprakelijkheid in de polis BA Medische en Paramedische beroepen uit voor artsen en verpleegkundigen die in de ziekenhuizen de artsen op intensieve zorgen en interne geneeskunde bijstaan om de corona-epidemie te bestrijden. De uitbreiding geldt zolang de epidemie duurt.​​​​
 • Voor het medisch en paramedisch personeel (bezoldigd of zelfstandig) dat hulp verleent in het kader van zijn beroepsactiviteiten worden de dekkingen van de verzekeringen BA Uitbating en BA Beroep uitgebreid tot beroepsmatig hulp verlenen aan de patiënten.

 

3. Auto – vloten

Als een voertuig niet kan worden gekeurd in de komende weken, mag er wettelijk niet meer mee gereden worden. Gebeurt dat toch, wat wij ten strengste afraden, dan is dat op eigen risico.
Bij een schadegeval passen de meeste verzekeraars het in de minimumvoorwaarden voorziene verhaalsrecht bij het ontbreken van een geldig schouwingsbewijs, niet toe.
De Vlaamse Overheid kondigt voor auto’s met een verlopen keuringsbewijs een overgangsmaatregel aan die later wordt bekendgemaakt.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft na overleg met GOCA Vlaanderen bereikt dat de keuringsstations op woensdag 25 maart terug opengaan. Gezien de situatie en de achterstand zal dit enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Voor de andere categorieën (waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020) zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de crisismaatregelen.

 

4. ABR (Alle Bouwplaats Risico)

Stilleggen van werven: wij hebben bij alle verzekeraars waar we ABR polissen hebben lopen hun standpunten opgevraagd.
Sommige verzekeraars staan automatische verlenging toe (voor een gelimiteerde periode).
Bij andere verzekeraars moeten we geval per geval bekijken hoe we de verlenging van de werven het meest voordelig voor u in orde kunnen brengen.
Werven moeten in ieder geval verzekerd blijven tijdens het ‘stilleggen der werken’ ten gevolge (direct of indirect) van het coronavirus.
Het spreekt voor zich dat de verzekerde als goede huisvader de werf extra beveiligd achterlaat (omheining, extra stuttingen voor constructies in opbouw, …).

 

5. Allrisk Electronica

Voor het informaticamateriaal tijdens het vervoer naar de woonplaats en gebruikt tijdens telewerk zijn de dekkingen van het verzekerd materiaal (vast en/of draagbaar) voorzien in de verzekeringen, verworven tijdens het vervoer tussen de bedrijfsvestiging van de onderneming en de plaats waar de werknemer telewerk verricht en omgekeerd, alsook tijdens het telewerk zelf.

 

6. Employee Benefits

Collectieve hospitalisatieverzekering voor uw werknemers

 • Medische kosten gerelateerd aan pandemie zoals COVID-19 zijn gedekt door de collectieve hospitalisatieverzekering, en dit zowel voor behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van hospitalisatie.
 • De kosten voor een test op Covid-19 zijn volledig ten laste van het Riziv
 • Werknemer in Quarantaine?
  Als uw werknemer door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie.
  Is of wordt uw werknemer ziek en moet hij/zij – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug.
 • Uw opname voor niet-levensbedreigende aandoeningen of ingrepen is verplaatst naar een latere datum om plaats te maken voor Corona patiënten?
  Als de geplande opname van uw werknemer door de coronacrisis verplaatst werd naar een latere datum, betaalt de verzekeraar tijdelijk de ambulante kosten terug in de pré-periode van de initieel geplande opname. En ook de ambulante kosten die gemaakt worden tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum worden tijdelijk terugbetaald. De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten die in deze periodes werden gemaakt, worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden.

  Een voorbeeld:
   Stel dat uw werknemer een hospitalisatie gepland had op 1 april 2020, en deze door de Corona-maatregelen door het ziekenhuis werd verplaatst naar 15 mei 2020. Als uw hospitalisatieverzekering een gedekte periode vóór de opname van 1 maand voorziet, betaalt de verzekering de met de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden vanaf 1 maart 2020 t.e.m. de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum van 15 mei 2020.
 • De collectieve hospitalisatieverzekering blijft doorlopen bij arbeidsongeschiktheid.
 • De collectieve hospitalisatieverzekering dient ook verplicht door te lopen indien uw werknemers in tijdelijke werkloosheid terecht komen, aangezien zij nog steeds in dienst zijn. Zolang er een arbeidsovereenkomst bestaat, blijft ook de hospitalisatieverzekering verder lopen. Dat geldt zowel voor de hoofdverzekerde (werknemer) als de eventuele nevenverzekerden (partner, kinderen).


Gewaarborgd inkomen

Als uw werknemer door besmetting met het Coronavirus voor langere tijd ziek is en niet aan het werk kan, spreken we van arbeidsongeschiktheid.

 • De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt het loon verder betaald door de werkgever.
 • Nadien valt uw werknemer terug op de voorzieningen van de Belgische Sociale Zekerheid, tenzij u voor hem een verz​e​kering gewaarborgd inkomen​​ afsloot. Dan vult de verzekeraar de betaling van het loon aan. Gelieve ons te contacteren indien uw werknemer dus in deze situatie belandt, om u bij te staan bij de aangifte.


Groepsverzekering aanvullende pensioenopbouw en eventuele overlijdensdekking


De collectieve groepsverzekering dient ook verplicht door te lopen indien uw werknemers in tijdelijke werkloosheid terecht komen, aangezien zij nog steeds in dienst zijn.

Met de verzekering premievrijstelling wordt ingeval van arbeidsongeschiktheid, de financiering van de groepsverzekering overgenomen na de gebruikelijke wachttijd mét behoud van dezelfde waarborgen qua aanvullende pensioenopbouw en eventuele overlijdensdekking.

 

7. Algemeen

Voorlopige premies

Op uitdrukkelijk verzoek zijn verzekeraars bereid de voorlopige premies te verminderen voor bedrijven die tijdelijk moeten sluiten. Dat zal dossier per dossier bekeken worden en geldt enkel voor de sectoren die rechtstreeks getroffen worden door de coronacrisis.
Belangrijk in deze is om het contract dus niet te schorsen, ook niet tijdelijk.
In geval van schade, bent u niet verzekerd als het contract is opgeschort.
Indien u dergelijke aanpassingen wenst, gelieve uw dossierbeheerder te contacteren.

De processen aangaande verzending van kwitanties en betaalachterstand worden door de verzekeraars niet gewijzigd. Dit is zeer belangrijk. U dient dus zeker uw premies tijdig te betalen.

 

De overheid neemt verschillende ondersteuningsmaatregelen, wij verwijzen u door naar volgende websites:

 • Voka
 • Federale overheid
  Je kan ze terugvinden op de referentiesite
  De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
  Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  Voor vragen over economie: 0800/120.33
 • FOD Economie

 

(Bron: Lesseliers & Co – Merksem)
Te veel winst in 2016, kies ik voor een liquidatiereserve of voor een IPT?

Begrip groepsverzekering/IPT

Een vennootschap kan voor haar bedrijfsleider een pensioen opbouwen.

Eén van de voordelen van de aanleg van dit extra-wettelijk pensioen via een verzekering is dat de premies integraal aftrekbaar zijn van uw winst in de vennootschap. De belasting voor de bedrijfsleider op het einde van het contract is laag, van 10% tot 16,5%.

De premies van zo’n verzekering zijn voor de onderneming aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste de zgn. 80%-grens is (het totale pensioen, zowel wettelijke als extra-wettelijke pensioen mag niet meer bedragen dan 80% van uw laatst opgenomen normale bruto jaarloon, uw verzekeraar kan dit voor u eenvoudig berekenen!). Let op, om van een groepsverzekering of IPT te genieten, moet de bezoldiging maandelijks uitbetaald worden.

Heeft u heel veel winst in de vennootschap, dan kan u een backservice laten berekenen. Dit wil zeggen dat u maximaal 10 jaar in uw loopbaan kunt teruggaan, ook voor die jaren die gepresteerd werden buiten uw vennootschap. Soms wordt wel eens vergeten dat, wanneer uw bezoldiging stijgt, u ook recht hebt op de herberekening van deze backservice.

De backservice dient u niet ineens op te gebruiken, maar kan u spreiden over verschillende jaren.
Uiteraard zal u beseffen dat de aftrek van een IPT maximaal rendeert als u ervoor zorgt dat de premie in mindering komt van de winst die u hebt gemaakt in het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting (33,99%)

 

Begrip liquidatiereserve

Kmo-vennootschappen kunnen hun winsten opnemen in een zogenaamde liquidatiereserve op het passief van de balans. De liquidatiereserve laat een aandeelhouder natuurlijke persoon toe om de vennootschapswinsten op termijn uit te keren met een aanzienlijke belastingbesparing. Meer info hierover vindt u in een vorig Abeka artikel: Nieuwe permanente regeling liquidatiereserve start reeds voor de inkomsten 2014 (aj. 2015)

Het grote verschil met een IPT is dat een liquidatiereserve niet aftrekbaar is van de winst. Zij heeft wel het voordeel dat, mits het betalen van een bijzondere aanslag van 10% in het jaar van aanleg, bij uitkering bij de vereffening van de vennootschap deze bedragen dan ook belastingsvrij zijn. Positief is ook dat, als men de uitkering van deze liquidatiereserve slechts 5 jaar na aanleg doet, men slechts 5% roerende voorheffing extra betaalt. Of een totale belasting van 13,64%. Dit staat toch nog in schril contrast met de roerende voorheffing op dividenden, zijnde 27% en binnenkort waarschijnlijk 30%.

 

Welke keuze maken?

Als wij beide opties naast elkaar leggen dan stellen wij vast:

 • Een groepsverzekering of IPT wordt enkel aan uzelf als bedrijfsleider uitgekeerd.
 • Een liquidatiereserve dient aan alle aandeelhouders uitgekeerd te worden, en dit aan al degene die aandeelhouder zijn op het moment van uitkering.
 • Een groepsverzekering of IPT zal altijd door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerd worden (zelfs bij een later faillissement) daar de premies al door de vennootschap betaald werden en nadien belegd werden door de verzekeraar.
 • Bij een liquidatiereserve zal u nog altijd moeten afwachten of de gelden bij uitkering naar u toe in de vennootschap wel beschikbaar zijn.
 • Lijdt de vennootschap na aanleg van de liquidatiereserve belangrijke verliezen en hebt u nadien in de vennootschap niet meer de financiële middelen voor een uitkering, dan is de bijzondere aanslag definitief verloren.
 • Fiscaal gezien betaalt u bij uitkering van de IPT wel een relatief lage belasting (bij pensioenering op 65 jaar 10%), waar dit bij de liquidatiereserve bij vereffening van de vennootschap niet zo is, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de belastingbesparing die de vennootschap (tot 33,99%) realiseert.

Abeka adviseert u volledig bij de mogelijke keuzes.
Afhankelijk van de winsten, de continuiteit en de structuur van uw onderneming alsook uw persoonlijke situatie kunnen wij voor u het juiste advies aanbieden.
Tevens kan een jaarlijkse spreiding van beide opties een maximaal resultaat opleveren.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Tip! Optimaliseer uw groepsverzekering en IPT vóór het einde van het boekjaar.

Als Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is het onze taak u regelmatig op de hoogte te houden van opportuniteiten.

Daarom wensen wij u op het einde van dit jaar nog eens te wijzen op de optimalisatie-mogelijkheden binnen uw groepsverzekering of IPT.

De fiscus legt uw verzekeraar en uw vennootschap een aantal spelregels op om de fiscale aftrekbaarheid van de premie te garanderen.
In het kader van een goede opvolging van uw dossier, adviseren wij u, om op basis van uw meest recente gegevens, deze fiscale 80% regel voor uw contract te laten na kijken.

Door optimalisatie hebt u mogelijkheden om aan bijkomende pensioenopbouw te doen,  door een verhoging van de jaarpremie of eventueel door de storting van bijkomende enige premie(back service), of een combinatie van beiden.

Wij zetten voor iedereen nog eens de voordelen van de individuele pensioentoezegging op een rijtje:

 • Alle premies voor uw IPT zijn fiscaal aftrekbaar in de vennootschap.
 • De IPT staat met stip op nr.1 om gelden uit uw vennootschap naar uw privé-vermogen te brengen.
 • De intrestgarantie overstijgt de intrestgaranties van spaarboekjes en de staatsbon.
  De hoogste intrestgaranties voor nieuwe stortingen liggen vandaag nog op 1,5% + winstdeelname. Oude stortingen blijven genieten van de rentevoet die voorheen geldig was, en dit tot einddatum van uw contract. Zo blijft u genieten van de toenmalige intrestvoeten van 3,75%, 3,25%, 2,5% tot uw 60/65 jaar!
 • Met tak 21 verzekeringen bieden verzekeraars “zekerheid” in financieel onzekere tijden, met tal van wettelijk ingebouwde beschermingsmechanismen ten voordele van de cliënt.
 • Via sommige IPT verzekeraars kan u voordelig gebruik maken van de reserves in uw pensioenplan voor onroerend goed investeringen ten privé titel, door een voorschot op te nemen of een inpandgeving van uw contract.
 • U kan de IPT combineren met andere pensioenopbouwcontracten vb. een VAPZ, en ook een gewaarborgd inkomen of een overlijdensdekking aan scherpe tarieven toevoegen.

Aarzel niet om hierover bijkomende informatie op te vragen!

Abeka, die trouwens geen verzekeringen aanbiedt, is uw neutrale partner voor verder advies.

 

(Bron: Lesseliers & Co Verzekeringsmakelaars)
8,86% sociale bijdrage op groepsverzekering werknemers strenger gecontroleerd

Indien u voor uw werknemers een groepsverzekering hebt afgesloten, dan wordt er geen normale RSZ-bijdrage personeel berekend, maar dient er door de werkgever zelf wel een speciale bijdrage van 8,86% op de werkgeverspremie aangegeven en betaald te worden. Meestal geeft de werkgever dit bedrag door aan het loonsecretariaat.

De Overheid heeft een electronische databank gemaakt, waarin alle groepsverzekeringen zijn opgenomen. Daarvoor kunnen de verzekeraars zelf aangesproken worden om de nodige informatie aan te leveren. Zo een databank heeft niet alleen zijn voordelen, maar zeker ook zijn nadelen.

Wij stellen ook vast dat het dikwijls onwetendheid/vergetelheid is bij bedrijven dat zij zelf de nodige actie moeten ondernemen om deze taks aan te geven, en te betalen….

Wij moeten er dan ook geen tekening bij maken dat de RSZ de nodige softwareprogramma’s heeft ontwikkeld om de “niet-aangevers” op te sporen. En bent u bij de ” niet-aangevers “, dan zal er vrij snel een onderzoek volgen. En zoals u waarschijnlijk weet, zijn op niet betaalde RSZ-bijdragen hoge bijdrageopslagen en intresten verschuldigd.

In een normale procedure kan de RSZ drie jaar terug gaan. Wij raden u dan ook aan, indien er groepsverzekeringen voor uw personeel lopende zijn, een controle uit te voeren, tenminste over de drie laatste jaren. Voorkomen is immers beter dan genezen…

 

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 
De tolerantie voor premies van retroactieve levensverzekeringen wordt afgeschaft

Een nieuwe circulaire (nr. CI.RH.331/592.750 (AOIF 16/2009), 10 maart 2009 ) bepaalt dat vanaf 1 januari 2010 premies van retroactieve levensverzekeringen niet langer in aanmerking komen voor het langetermijnsparen.

Tot op heden was deze retroactieve tolerantie vrij handig voor ons om het resultaat bij hoge winsten te optimaliseren. Vele van onze klanten konden op deze manier beduidend minder belastingen betalen.

De betaalde premies van levensverzekering/groepsverzekeringen zijn immers fiscaal aftrekbaar.

Voortaan zal dus nog voor het einde van het boekjaar deze optimalisatie moeten besproken worden.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)