Hoe kan men de langstlevende echtgenoot bevoordelen bij overlijden in het stelsel van scheiding van goederen?

In een stelsel van scheiding van goederen bestaan er geen mogelijkheden om de langstlevende een groter deel dan de helft van de onverdeelde goederen te geven. Men kan in het huwelijkscontract wel een schenking opnemen. Omdat men hetzelfde resultaat bereikt met een testament als met een schenking buiten het huwelijkscontract om, wordt dit laatste meestal aangeraden. De schenking in het huwelijkscontract is immers niet eenzijdig herroepbaar.
Wat op naam staat van de echtgenoot die eerst overlijdt, wordt geërfd door de kinderen, door de ouders, broers en zusters van de overledene. read more

Wat is de verhaalbaarheid van de schulden in het stelsel van scheiding van goederen?

 

  • De schulden aangegaan door een van de echtgenoten individueel, kunnen enkel worden verhaald op de goederen van die echtgenoot. De andere echtgenoot kan niet worden verplicht mee te betalen voor deze schulden en haar eigen goederen kunnen niet aangeslagen worden.
  • Een schuld die de echtgenoten samen aangaan, kan verhaald worden op goederen van beide echtgenoten.

 

(Bron: brochure Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat) read more

Hoe wordt het vermogen bestuurd en beheerd in het stelsel van scheiding van goederen?

 

  • Het inkomen van elk van de echtgenoten blijft elk van hen.
  • Elk van de echtgenoten heeft de plicht om in evenredigheid tot zijn vermogen, bij te dragen in de kosten van het huishouden.
  • Elk van de echtgenoten kan in eigen naam een lening aangaan, een krediet op afbetaling afsluiten, een woning en/of een grond kopen.

 

(Bron: brochure Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat) read more

Wat zijn de bewijsregels en eigendomsvermoedens in het stelsel van scheiding van goederen?

De bewijsregels:

  • De goederen die op naam staan van de ene of van de andere echtgenoot moeten niet verdeeld worden, zij blijven toebehoren aan die echtgenoot.
  • Aankopen waarvan geen facturen bestaan, of waarvan men op geen andere manier kan bewijzen dat ze persoonlijke eigendom zijn, worden vermoed voor de helft toe te behoren aan elk van beide echtgenoten.

Wat indien één van de echtgenoten geen inkomen heeft in het stelsel van scheiding van goederen?
In een huwelijkscontract van scheiding van goederen wordt meestal opgenomen dat in dergelijk geval de ene echtgenoot zijn inkomen moet delen met de andere echtgenoot. In de praktijk doet men dat door het overhevelen van gelden van de bankrekening van de man naar die van de vrouw. read more

Huwelijkscontract >> artikel Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790

Het is geenszins de bedoeling een volledig overzicht te geven van alle mogelijkheden i.v.m. huwelijkscontracten. We hebben enkel getracht aan te tonen hoe zinvol een huwelijkscontract kan zijn. Veel van de aangehaalde regels kennen talrijke uitzonderingen. Enkel de algemene en voor de hand liggende zaken werden vermeld. Deze tekst geeft een idee van wat kan. Aarzel niet uw notaris te consulteren. Allicht heeft hij voor u de meest gepaste oplossing. Niet alleen mensen die huwelijksplannen hebben, moeten aan een huwelijkscontract denken. Ook diegenen die al jaren gehuwd zijn, hebben er alle belang bij zich te laten voorlichten over wat er gebeurt indien één van de partners vaststelt dat men veel leed en ongenoegen had kunnen vermijden door ons of een notaris tijdig te raadplegen. Zorg dat het u niet overkomt. Informeer U tijdig. read more