1

Uw buitenlandse btw reeds teruggevraagd?

Voor buitenlandse btw (EU), dewelke werd aangerekend op Uw beroepsmatige uitgaven 2020 voor eenmanszaak of vennootschap, kan U nog tot 30 september 2021 teruggave vragen.

Deze aanvraag dient te geschieden vóór 30/09/2021 via de Intervat-applicatie VatRefund en de aanvraag houdt rekening met specifieke voorwaarden opgelegd door de lidstaten.

Meer informatie omtrent VatRefund vindt u in deze link.

Bij een laattijdige aangifte zal U deze buitenlandse btw 2020 niet recupereren en zal U genoodzaakt worden om deze ten laste van het resultaat 2021 te nemen.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 27/09/2021)
Procedure maandelijkse BTW-teruggave uitgebreid!!!

De crisis heeft ook zijn goede kanten.

Er werd door de ministerraad een besluit genomen om de BTW-teruggaveprocedure te versoepelen en sneller te laten verlopen.


Bestaande regeling BTW-teruggave:

 • teruggave kan enkel gevraagd worden op de laatste maand van het kalenderkwartaal (dus maand maart, juni, september en december),
 • de BTW-aangifte wordt dan de 20ste van de volgende opgemaakt en het duurt dan nog een vijftal weken vooraleer de BTW (na een eventuele controle) wordt terugbetaald,
 • maandelijkse terugbetaling vragen kon al voor de belastingplichtigen waarvan:
  – de omzet van het afgelopen kalenderjaar voor minimum 30% bestond uit verkopen export of uit intracommunautaire leveringen,
  – het BTW-tegoed van het vorige kalenderjaar minstens 12.390,00 euro bedroeg.


Nieuwe regeling maandelijkse BTW-teruggave:

 • deze regeling is bedoeld voor belastingplichtigen die maandelijkse BTW-aangiften indienen en die door de aard van hun activiteiten een structureel BTW-tegoed hebben,
 • minstens 30% van de omzet van het voorafgaande kalenderjaar moet bestaan uit specifiek in het KB vermelde handelingen,
 • het BTW-tegoed van het vorige kalenderjaar wordt verlaagd tot 12.000,00 euro,
 • er is geen beperking van tijd voorzien voor deze maatregel.


Op wie is deze maatregel meer specifiek van toepassing?

 • voor diegenen die kunnen genieten van het verlaagd BTW-tarief van 6% in de bouwsector,
 • voor diegenen die het stelsel van BTW medecontractant kunnen toepassen (bouwsector, levering van beleggingsgoud),
 • voor leveringen door belastingplichtigen die bepaalde leveringen van goederen en diensten verrichten die in het buitenland plaatsvinden en waarvoor ze geen BTW in België moeten betalen
  – de diensten die worden geacht plaats te vinden waar de buitenlandse afnemer van de dienst is gevestigd,
  – levering van goederen met installatie in het buitenland.


Hoe is de maandelijkse BTW-teruggave te bekomen?

 • er dienen maandelijkse BTW-aangiften plaats te vinden: bent u kwartaalaangever, dan dient een aanvraag te gebeuren om maandaangever te worden,
 • er dient een schriftelijke aanvraag te gebeuren tot toepassing van de maandelijkse BTW-teruggave bij het BTW-controlekantoor, waaronder de belastingplichtige valt,
 • de aanvraag moet die elementen bevatten die aantonen dat de belastingplichtige aan de voorwaarden voldoet om maandelijkse BTW-teruggaaf te verkrijgen.


Toekomst

Zoals elke nieuwe regeling in België zal ook deze maatregel onderhevig worden aan bijkomende voorwaarden, beperkingen, uitbreidingen. Wordt vervolgd …..


Onze klanten

Onze klanten werden reeds automatisch aangeschreven indien zij in aanmerking komen om van deze maandelijse BTW-teruggave te genieten.  Aan hen de keuze …..

 

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)