Wordt een woning door een vennootschap gratis ter beschikking gesteld aan een bedrijfsleider of personeelslid dan wordt het belastbare voordeel alle aard als volgt berekend:

  • Geïndexeerd KI (afgerond) * 100/60 * 1,25  (NGKI <= 745 €)
  • Geïndexeerd KI (afgerond) * 100/60 * 3,8  (NGKI > 745 €)

Betreft het een gemeubeld onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld zal het berekende voordeel vermenigvuldigd worden met 5/3.

Wordt het onroerend goed in de loop van een maand ter beschikking gesteld, is de 16e dag van de maand bepalend.  Is op die dag het onroerend goed ter beschikking gesteld, wordt deze maand als een volledige maand beschouwd.

Vanaf 01/01/2017 dient het voordeel alle aard te worden bepaald op dagbasis.

Betaalt de vennootschap onderhouds- of herstellingskosten, welke normaal ten laste zijn van de gebruiker of genieter, dan worden deze kosten als een aanvullend voordeel alle aard beschouwd.

Aan de hand van deze Abeka-tool kan u als genieter een inschatting maken van het belastbare voordeel voor de gratis terbeschikkingstelling van een woonst.

 

Ink. 2016
Aj 2017
Ink. 2015
Aj 2016
Ink. 2014
Aj 2015
Indexatiecoëfficiënt KI PB
1,7153
1,7057
1,7000